Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Vision systems
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-606-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kohut Piotr (pko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kohut Piotr (pko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Detailed knowlage of parameters and principle of operation of the selected sensors and vision systems, and basic knowledge of image processing methods MS1A_W06 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Projekt,
Referat
M_W002 well-ordered in current state and recent development trends of sensors and vision systems used in mechatronics and techniques MS1A_W13 Projekt,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
Umiejętności
M_U001 ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task, in the form of presentation and reports as well MS1A_U09, MS1A_U04, MS1A_U03 Prezentacja,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Referat
M_U002 ability to use high-level programming to develop image processing methods and to program vision systems MS1A_U09, MS1A_U04 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt
M_U003 ability to develop image processing algorithms and to program vision systems and sensors as well, to verify its operations experimentally , taking into consideration the required useful criteria and based on using proper methods, techniques and tools MS1A_U08, MS1A_U07, MS1A_U20, MS1A_U09, MS1A_U12 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Referat
M_U004 Ability to select appropriate components of vision systems taking into consideration the required useful criteria MS1A_U12 Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
M_U005 ability to use data sheets and application notes to select appropriate components of the vision systems MS1A_U01, MS1A_U13 Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively MS1A_K04, MS1A_K05 Prezentacja,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Detailed knowlage of parameters and principle of operation of the selected sensors and vision systems, and basic knowledge of image processing methods + - + - - - - - - - -
M_W002 well-ordered in current state and recent development trends of sensors and vision systems used in mechatronics and techniques + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task, in the form of presentation and reports as well - - + - - - - - - - -
M_U002 ability to use high-level programming to develop image processing methods and to program vision systems - - + - - - - - - - -
M_U003 ability to develop image processing algorithms and to program vision systems and sensors as well, to verify its operations experimentally , taking into consideration the required useful criteria and based on using proper methods, techniques and tools - - + - - - - - - - -
M_U004 Ability to select appropriate components of vision systems taking into consideration the required useful criteria - - + - - - - - - - -
M_U005 ability to use data sheets and application notes to select appropriate components of the vision systems - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Application of vision systems in mechatronics and techniques. Structure of the vision system and its components characteristics. Role and objectives of a vision systems and its co-operation with mechatronic systems.
Classification of vision technology .
Image formulation, acquisition methods, camera models
Selected image pre-processing methods
Feature detection and tracking methods
Image segmentation and analysis methods
Image features measurement, their representation and appropriate description.
Objects recognition techniques
Camera calibration methods.
Reconstruction techniques of 3D structure and motion
The vision systems of the industrial robots and their programming
Prototyping of image processing algorithms in various development environment and in real time systems
Classification of various visual control systems

Ćwiczenia laboratoryjne:

Image acquisition and processing with the use of openCV libraries, calibration
Image acquisition and processing in Matlab/Simulink environment, calibration
Vision systems of the industrial robots – vision algorithms development and programming. Calibration methods
Objects’ reconstruction and motion analysis in 2D and 3D.
Programming of vision sensors and vision systems.
Prototyping of image processing with the use of selected vision libraries and in real time systems.
(Project) Work out of a selected issue/ problem related to vision systems
a) Analysis of current state and selection of a vision sensor (or a vision system) related to a given problem
b) Analysis of current state and work out a given problem with the use of image processing libraries

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average marks of laboratory exercises (including colloquium) and project: Assessment of laboratory exercises ( including colloquium) (60%) and assessment of a project (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of computer science issues;
Ability to work in a package Matlab / Simulink;
Basics of programming in C;

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Castleman K. R.: Digital Image processing, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1996
Gonzales R.C, Woods R.E.: Digital Image Processing using Matlab, Prentice Hall , 2004
Tadeusiewicz R.: Systemy wizyjne robotów przemysłowych, WNT, Warszawa, 1992
Tadeusiewicz R . Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wyd.FPT, 1997
Hartley R., Zisserman A., Multiple view geometry in computer vision, Cambridge Univ. Press,2003
Jain R., Kasturi R., Schunck B., Machine vision, McGraw-Hill Inc. New York, 1996
Horn B.K.P, Robot Vision, MIT, 1986,
Davies E. R., Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities, Academic Press, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak