Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Vision techniques
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-607-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kohut Piotr (pko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kohut Piotr (pko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Detailed knowledge of image processing methods, and basic knowledge of parameters and principle of operation of the selected sensors and vision systems MS1A_W06 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Projekt,
Referat
M_W002 well-ordered in current state and recent development trends of vision systems and vision techniques used in mechatronics and techniques MS1A_W13 Projekt,
Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
Umiejętności
M_U001 ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task, in the form of presentation and reports as well MS1A_U09, MS1A_U04, MS1A_U03 Prezentacja,
Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Referat
M_U002 ability to use high-level programming to develop image processing techniques and program vision systems MS1A_U09, MS1A_U14 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt
M_U003 ability to develop image processing algorithms and to program vision systems and sensors as well, to verify its operations experimentally , taking into consideration the required useful criteria and based on using proper methods, techniques and tools MS1A_U08, MS1A_U07, MS1A_U20, MS1A_U09, MS1A_U12 Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Projekt,
Referat
M_U004 ability to select appropriate image processing methods taking into consideration the required useful criteria MS1A_U08, MS1A_U12 Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Referat
M_U005 ability to use data sheets and application notes to select image processing methods and algorithms MS1A_U01, MS1A_U13 Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively MS1A_K04, MS1A_K05 Prezentacja,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Projekt,
Referat,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Detailed knowledge of image processing methods, and basic knowledge of parameters and principle of operation of the selected sensors and vision systems + - + - - - - - - - -
M_W002 well-ordered in current state and recent development trends of vision systems and vision techniques used in mechatronics and techniques + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ability to develop documentation related to the completion of an engineering task and prepare text discussing the results of the task, in the form of presentation and reports as well - - + - - - - - - - -
M_U002 ability to use high-level programming to develop image processing techniques and program vision systems - - + - - - - - - - -
M_U003 ability to develop image processing algorithms and to program vision systems and sensors as well, to verify its operations experimentally , taking into consideration the required useful criteria and based on using proper methods, techniques and tools - - + - - - - - - - -
M_U004 ability to select appropriate image processing methods taking into consideration the required useful criteria - - + - - - - - - - -
M_U005 ability to use data sheets and application notes to select image processing methods and algorithms - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Basic definitions related to digital image processing. Human’s sense of sight. Application of vision techniques and systems in mechatronics and techniques. Structure of the vision system and its components characteristics.
Image acquisition methods and image formulation.
Image pre-processing methods ( point and local operation).
Image pre-processing methods ( local and global methods).
Feature detection and tracking methods.
Image segmentation and analysis methods.
Image features measurement, their representation and appropriate description.
Objects recognition techniques.
Camera calibration methods.
Motion analysis and reconstruction techniques of 3D object structure.
The vision systems of the industrial robots, their programming and developing of image processing methods.
Software tools and devices for objects reconstruction and motion analysis
Prototyping of image processing algorithms in various development environment and in real time systems

Ćwiczenia laboratoryjne:

Image processing with the use of selected libraries and packages dedicated vision techniques.
Image acquisition and processing with the use of openCV libraries, calibration.
Image acquisition and processing in Matlab/Simulink environment, calibration.
Vision systems of the industrial robots – vision algorithms development and programming. Calibration methods.
Prototyping of image processing algorithms in real time systems.
Objects’ reconstruction and motion analysis in 2d and 3D.
(Project) Work out of a selected issue/ problem related to vision techniques.
a) Analysis of current state and selection of vision methods related to a given problem.
b) Analysis of current state and work out a given problem with the use of image processing libraries.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average marks of laboratory exercises (including colloquium) and projects: Assessment of laboratory exercises (including colloquium) (60%) and assessment of a project (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of computer science issues;
Ability to work in a package Matlab / Simulink;
Basics of programming in C;

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Castleman K. R.: Digital Image processing, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1996
Gonzales R.C, Woods R.E.: Digital Image Processing using Matlab, Prentice Hall , 2004
Tadeusiewicz R . Korohoda P., Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wyd.FPT, 1997
Wróbel Z., Koprowski R.: Praktyka przetwarzania obrazów w programie Matlab, EXIT, 2005
Hartley R., Zisserman A., Multiple view geometry in computer vision, Cambridge Univ. Press,2003
Jain R., Kasturi R., Schunck B., Machine vision, McGraw-Hill Inc. New York, 1996
Ma Y., Soatto S., Kosecka J., Sastry S., An Invitation to 3D Vision, Springer-Verlag NY, 2004
Davies E. R., Computer and Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities, Academic Press, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak