Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer networks and databases
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-610-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kurowski Piotr (kurowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kurowski Piotr (kurowski@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Iwaniec Joanna (jiwaniec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 He has knowledge of the basic structures and network models MS1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 He has knowledge about the structures, algorithms, and data processing techniques in database systems MS1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W003 He has the knowledge necessary to integrate network and database solutions MS1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 It has the practical ability to use and configure network resources MS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 It has the ability to define, access, and data management in database system MS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 It has the ability to integrate web and database solutions for the execution-sharing systems MS1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 He has knowledge of the basic structures and network models + - - - - - - - - - -
M_W002 He has knowledge about the structures, algorithms, and data processing techniques in database systems + - - - - - - - - - -
M_W003 He has the knowledge necessary to integrate network and database solutions + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 It has the practical ability to use and configure network resources - - + - - - - - - - -
M_U002 It has the ability to define, access, and data management in database system - - + - - - - - - - -
M_U003 It has the ability to integrate web and database solutions for the execution-sharing systems - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The course aims to familiarize and learn a practical use of tools associated with computer networks and relational databases

Ćwiczenia laboratoryjne:

Classes shows in a practical manner the use of network protocols applications and the use of relational databases in systems engineering

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The average of the ratings obtained during the partial tests

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak