Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Information techniques in engineering practice
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-611-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kurowski Piotr (kurowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kurowski Piotr (kurowski@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Iwaniec Joanna (jiwaniec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 He knows the basic structures, models and techniques used in network systems. Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 He knows the basic data structures and tools related to data collection and processing in database systems Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 He knows the methods and tools to access and process data in a network environment. Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 It has the ability to use network protocols for the collection, processing and data visualization. Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 It has the ability to configure and use tools working in a networked environment. Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 Is able to design, administer and use a simple database structure. Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 He knows the basic structures, models and techniques used in network systems. + - - - - - - - - - -
M_W002 He knows the basic data structures and tools related to data collection and processing in database systems + - - - - - - - - - -
M_W003 He knows the methods and tools to access and process data in a network environment. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 It has the ability to use network protocols for the collection, processing and data visualization. - - + - - - - - - - -
M_U002 It has the ability to configure and use tools working in a networked environment. - - + - - - - - - - -
M_U003 Is able to design, administer and use a simple database structure. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The course aims to familiarize yourself and learning to practical use of tools related to data dostępme its processing and presentation, and archiving.

Ćwiczenia laboratoryjne:

The course aims to familiarize and learn the practical use of tools for access to data, its processing, presentation and archivation.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The average of the grades obtained through the tests

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak