Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Apprenticeship
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-701-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Gibiec Mariusz (mgi@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Gibiec Mariusz (mgi@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 elementary knowledge to understand non-technical aspects of engineering; knowledge of basic health and safety rules in the industries of mechatronics MS1A_W15 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines MS1A_U02 Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively MS1A_K04 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 awareness of the importance of professional conduct, observing professional ethics and respect of different standpoints and cultures MS1A_K03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 elementary knowledge to understand non-technical aspects of engineering; knowledge of basic health and safety rules in the industries of mechatronics - - - - - - - + - - -
Umiejętności
M_U001 ability to work individually or in team, to estimate the time needed to complete an assigned task; able to develop and complete a schedule of works and meet the deadlines - - - - - - - + - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively - - - - - - - + - - -
M_K002 awareness of the importance of professional conduct, observing professional ethics and respect of different standpoints and cultures - - - - - - - + - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:
Apprenticeship

Realisation of duties let by the supervisor

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 120 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

References from a company and apprenticeship report

Wymagania wstępne i dodatkowe:

It is necessary to sign a students apprenticeship contract or to make z contract between AGH UST and the company

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak