Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diploma seminar
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-702-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Uhl Tadeusz (tuhl@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The acquired knowledge in relation to the chosen topic work. MS1A_W08, MS1A_W18, MS1A_W11, MS1A_W15, MS1A_W06, MS1A_W04, MS1A_W14, MS1A_W01, MS1A_W12, MS1A_W10, MS1A_W17, MS1A_W13, MS1A_W02, MS1A_W16, MS1A_W07, MS1A_W03, MS1A_W05, MS1A_W09 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. MS1A_U01, MS1A_U16, MS1A_U12, MS1A_U10, MS1A_U02, MS1A_U17, MS1A_U08, MS1A_U19, MS1A_U09, MS1A_U04, MS1A_U14, MS1A_U18, MS1A_U03, MS1A_U05, MS1A_U07, MS1A_U15, MS1A_U13, MS1A_U11, MS1A_U20, MS1A_U06 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U002 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. MS1A_U01, MS1A_U16, MS1A_U12, MS1A_U10, MS1A_U02, MS1A_U17, MS1A_U08, MS1A_U19, MS1A_U09, MS1A_U04, MS1A_U14, MS1A_U18, MS1A_U03, MS1A_U05, MS1A_U07, MS1A_U15, MS1A_U13, MS1A_U11, MS1A_U20, MS1A_U06 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Acquired social competence in relation to the chosen topic work. MS1A_K04, MS1A_K06, MS1A_K01, MS1A_K07, MS1A_K05, MS1A_K02, MS1A_K03 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The acquired knowledge in relation to the chosen topic work. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. - - - - - + - - - - -
M_U002 Acquired the ability in relation to the chosen topic work. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Acquired social competence in relation to the chosen topic work. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:
Diploma seminar
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Presentation of the work.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak