Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Experimental methods in testing of mechatronics systems
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-704-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kurowski Piotr (kurowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kurowski Piotr (kurowski@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knowledge of measurement techniques related to testing of mechanical systems Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Basic knowledge of modal analysis and techniques of the carrying and use of it Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Basic knowledge of the analysis of measurement signals Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Ability to plan, prepare and conduct the experiment for measurement of complex mechanical objects Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Ability to apply signal processing techniques to analyze real experimental data Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Knowledge of measurement techniques related to testing of mechanical systems + - - - - - - - - - -
M_W002 Basic knowledge of modal analysis and techniques of the carrying and use of it + - - - - - - - - - -
M_W003 Basic knowledge of the analysis of measurement signals + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ability to plan, prepare and conduct the experiment for measurement of complex mechanical objects - - + - - - - - - - -
M_U002 Ability to apply signal processing techniques to analyze real experimental data - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Topics discussed during the lectures:

 • Preparation and planning of the experiment.
 • Applied Measurement Systems.
 • Basic analysis of measured signals.
 • Measurement techniques associated with the vibrations of mechanical systems.
 • Introduction to modal analysis.
 • Classic and operational modal analysis – techniques for parameter estimation.
 • Example of selected measurement systems for modal analysis.
 • Techniques to verify and validate the resulting dynamic model.
 • Applications of modal model

Ćwiczenia laboratoryjne:

The lab topics are addressed:

 • Instrumentation and test equipment associated with the collection of dynamic signals.
 • Processing of measurement signals
 • The experimental techniques for estimation of structure: a test pulse
 • The experimental techniques in structural dynamics studies: force and polyharmonic random,
 • The experimental techniques for estimation of construction: operating force.
 • The experimental techniques for estimation of design: the use of optical methods.
 • Estimation of parameters: Techniques that use models for a single degree of freedom.
 • Estimation of parameters: Classical modal analysis,
 • Estimation of parameters: Operational modal analysis.
 • Verification of the results
 • The use of modal model.

Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The average of the marks obtained for the reports ​​.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak