Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systems of mechatronic devices monitoring
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-706-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Barszcz Tomasz (tbarszcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Barszcz Tomasz (tbarszcz@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Barszcz Tomasz (tbarszcz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 basic knowledge of metrology, knowledge and understanding of the methods of measuring basic physical quantities, knowledge of computational methods and IT tools necessary to analyse experiment results MS1A_W07 Aktywność na zajęciach
M_W002 well-ordered knowledge of microprocessor systems, basics of IT science, programming methods and techniques MS1A_W10
M_W003 basic knowledge of actuators and sensors, including vision systems used in mechatronic systems and devices MS1A_W06 Prezentacja
Umiejętności
M_U001 English language skills sufficient to communicate and read data sheets, application notes, manuals of the components of mechatronic systems, IT tools and other similar documents MS1A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively MS1A_K04
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 basic knowledge of metrology, knowledge and understanding of the methods of measuring basic physical quantities, knowledge of computational methods and IT tools necessary to analyse experiment results - - - - - - - - - - -
M_W002 well-ordered knowledge of microprocessor systems, basics of IT science, programming methods and techniques - - - - - - - - - - -
M_W003 basic knowledge of actuators and sensors, including vision systems used in mechatronic systems and devices - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 English language skills sufficient to communicate and read data sheets, application notes, manuals of the components of mechatronic systems, IT tools and other similar documents + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 awareness of the responsibility for own work and readiness to comply with the rules of team work and accepting responsibility for tasks performed collectively + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Structures and elements of monitoring and diagnostic systems pt.1

  Modules of distributed condition monitoring systems

 2. Overview of diagnostic methods pt.2

  Vibration-based conditio monitoring

 3. Examples of vibrodiagnostics system

  Power plant
  Wind turbine
  Printing machinery

 4. Introduction

  Operation and maintenance, monitoring and diagnostic technical state,, related disciplines

 5. Economics of technical means of maintenance

  Benefits of application of condition monitoring.

 6. Maintenance stategies reactive, preventive, predictive
 7. Structures and elements of monitoring and diagnostic systems pt.2

  sensors, data acquisition units, servers

 8. Overview of diagnostic methods pt.1

  General overview of popular condition monitoring methods and equipment.

Wykład:
-
Zajęcia seminaryjne:
Presentations on selected topics

Portable vibration analyzers available on the Polish market

Portable vibration analyzers: Emmerson

Portable vibration analyzers: Comtest
 
Portable vibration analyzers: SKF

Portable vibration analyzers: Hansford

Portable vibration analyzers: Bently Nevada

Monitoring systems in aviation

Monitoring and diagnostics of electric drives (electrical values​​)

Overview of standards for vibration diagnostics of machines
 
Examples of maintenance strategies

Industrial measuring equipment
 
Comparison of selected companies on-line condition monitoring systems

Proposed system for continuous monitoring of vibration in accordance with VDI

Acoustic emission in technical diagnostics

Oil analysis

Condition Monitoring Systems

Economic aspects of condition monitoring

Envelope analysis

High speed cameras in the diagnosis

Practical implementation of the ATEX Directive for monitoring machines operating in hazardous enviroment
 
The role of order analysis

SCADA Systems

Vibration monitoring system for a simple fan with AC motor and gearbox

Thermovision

Watchdog – functionality and implementation

Ćwiczenia projektowe:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Udział w wykładach 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa będzie oceną z zajęć seminaryjnych

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak