Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Law in technology
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-707-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows the concept and principles of the intellectual property protection MS1A_W16 Aktywność na zajęciach
M_W002 Knows the basic rules for creation and development of the entrepreneurship MS1A_W18 Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands the need of constant learning to improve professional, personal and social competences MS1A_K01 Udział w dyskusji
M_K002 Understanding the need of professional conduct and respecting rules MS1A_K03
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows the concept and principles of the intellectual property protection + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows the basic rules for creation and development of the entrepreneurship - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands the need of constant learning to improve professional, personal and social competences - - - - - + - - - - -
M_K002 Understanding the need of professional conduct and respecting rules - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1) The concept of freedom of commercial activity; commercial activity in Poland and in European Union
2) Commercial companies
3) The Concept of Intellectual Property – basic information on the concept of intellectual property;
4) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;
5) Computer Programs and Compilation Data’ Rental Rights; Term of Protection; Limitations and Expectations
6) Patents
7) Protection Of Undisclosed Information
8) Unfair competition; control Of Anti-Competitive Practices In Contractual Licenses
9) Dispute resolution ; civil remedies ; provisional measures ;criminal procedures.

Zajęcia seminaryjne:

1) The concept of freedom of commercial activity; commercial activity in Poland and in European Union
2) Commercial companies
3) The Concept of Intellectual Property – basic information on the concept of intellectual property;
4) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights;
5) Computer programs and compilation data’ rental rights; term of protection; limitations and expectations
6) Patents
7) Protection of confidential information
8) Unfair competition; control of anti-competitive practices
9) Dispute resolution ; civil remedies ; provisional measures ;criminal procedures.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 8 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia z oceny z kolokwium zaliczeniowego, oceny z wystąpienia/prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Polish civil code and commercial companies code
2)Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
- http://eur-lex.europa.eu
3) WIPO Copyright Treaty (WCT) – Joint Declarations – http://eur-lex.europa.eu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak