Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Management engineering
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-708-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knowledge of basic Problems of Engineering Management (PEM) Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_W005 Knowledge of methods applied to solve PEM Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_W007 Understanding of basic processes in manufacturing and logistic systems Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_W008 Knowledge of basic methods of control applied in manufacturing and logistic systems Kolokwium,
Projekt,
Referat
Umiejętności
M_U002 Ability to solve chosen PEM with help of simple algorithms Kolokwium,
Projekt,
Referat
M_U003 Ability to build simulation and/or mathematical model of PEM Kolokwium,
Projekt,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Knowledge of basic Problems of Engineering Management (PEM) + - - - - + - - - - -
M_W005 Knowledge of methods applied to solve PEM + - - - - + - - - - -
M_W007 Understanding of basic processes in manufacturing and logistic systems + - - - - + - - - - -
M_W008 Knowledge of basic methods of control applied in manufacturing and logistic systems + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U002 Ability to solve chosen PEM with help of simple algorithms + - - - - + - - - - -
M_U003 Ability to build simulation and/or mathematical model of PEM + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Inventory control:
  a) Economical Order Quantity,
  b) variable demand,
  c) stock replenishment policies,
  d) joint replenishment planning,
  e) multilevel lot-sizing,
 2. Materials Requirements Planning (MRP)
 3. Manufacturing Resource Planning (MRP II)
 4. Lot-sizing and scheduling
 5. Manufacturing scheduling
 6. Resource constrained project scheduling
 7. Transport and distribution planning
 8. Quality control
 9. Stochastic processes and queues theory
 10. Discrete event simulation applied in operations management
 11. Variability and stochastic processes manufacturing and logistic systems
 12. Push and pull systems: comparison of MRP, just-in-time and conWIP
 13. Production control oriented on bottlenecks – TOC / OPT®

Zajęcia seminaryjne:

 1. Inventory control:
  a) Economical Order Quantity,
  b) variable demand,
  c) stock replenishment policies,
  d) joint replenishment planning,
  e) multilevel lot-sizing,
 2. Materials Requirements Planning (MRP)
 3. Manufacturing Resource Planning (MRP II)
 4. Lot-sizing and scheduling
 5. Manufacturing scheduling
 6. Resource constrained project scheduling
 7. Transport and distribution planning
 8. Quality control
 9. Stochastic processes and queues theory
 10. Discrete event simulation applied in operations management
 11. Variability and stochastic processes manufacturing and logistic systems
 12. Push and pull systems: comparison of MRP, just-in-time and conWIP
 13. Production control oriented on bottlenecks – TOC / OPT®

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average of grades:

Weight Grade
40% Test
30% Project
30% Report
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic course in mathematics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Wallace J. Hopp, Mark L. Spearman, 2008, Factory Physics, McGraw-Hill.
 2. James Ignizio, 2009, Optimizing Factory Performance, McGraw-Hill.
 3. Edward A. Silver, David F. Pyke, Rein Peterson, Inventory management and production planning and scheduling, John Wiley & Sons, New York, 1998.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak