Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Intellectual property in technology
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-709-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Zielińska Agnieszka (azielins@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Elementary knowledge of the principles of the intellectual property protection MS1A_W16
M_W002 Basic knowledge of the elementary rules of creating of individual entrepreneurship MS1A_W18
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands the necessity of constant individual learning to improve professional, personal and social competence MS1A_K01
M_K002 Understanding the importance of the professional conduct, observing ethics in business MS1A_K03
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Elementary knowledge of the principles of the intellectual property protection + - - - - + - - - - -
M_W002 Basic knowledge of the elementary rules of creating of individual entrepreneurship - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands the necessity of constant individual learning to improve professional, personal and social competence + - - - - + - - - - -
M_K002 Understanding the importance of the professional conduct, observing ethics in business + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. The Concept of Intellectual Property – basic information on the concept of intellectual property; copyright; industrial property; WIPO; WTO
2. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – General Provisions and Basic Principles; Intellectual Property Conventions; National Treatment; Most-Favoured-Nation Treatment;
3. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-Copyright and Related Rights; relation to Berne Convention; Computer Programs and Compilation Data’ Rental Rights; Term of Protection; Limitations and Expectations
4. Trademarks; Protection of Geographical Indications; Industrial Designs
5. Patents
6. Layout-Designs (Topographies) Of Integrated Circuits
7. Protection Of Undisclosed Information
8. Control Of Anti-Competitive Practices In Contractual Licenses
9. Enforcement of Intellectual Property Rights ; civil remedies ; provisional measures ;criminal procedures; dispute resolution.

Zajęcia seminaryjne:

1. The Concept of Intellectual Property – basic information on the concept of intellectual property; copyright; industrial property; WIPO; WTO
2. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – General Provisions and Basic Principles; Intellectual Property Conventions; National Treatment; Most-Favoured-Nation Treatment;
3. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights-Copyright and Related Rights; relation to Berne Convention; Computer Programs and Compilation Data’ Rental Rights; Term of Protection; Limitations and Expectations
4. Trademarks; Protection of Geographical Indications; Industrial Designs
5. Patents
6. Layout-Designs (Topographies) Of Integrated Circuits
7. Protection Of Undisclosed Information
8. Control Of Anti-Competitive Practices In Contractual Licenses
9. Enforcement of Intellectual Property Rights ; civil remedies ; provisional measures ;criminal procedures; dispute resolution.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia ocena z kolokwium zaliczeniowego i oceny z prezentacji

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1)Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
- http://eur-lex.europa.eu
2) WIPO Copyright Treaty (WCT) – Joint Declarations – http://eur-lex.europa.eu

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak