Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Enterprise
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-710-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Is able to define and explain the nature and conditions of business MS1A_U01, MS1A_W18, MS1A_W17 Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U002 Understands and identifies the theoretical and practical issues of small business management MS1A_U01, MS1A_U02, MS1A_K04, MS1A_W17, MS1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt
M_U003 Can describe and explain the basic competence of the entrepreneur MS1A_U01, MS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K004 Can present the process leading to running their own business and is able to build, present and explain issues associated with creating a business plan MS1A_U01, MS1A_K05, MS1A_W18, MS1A_K04, MS1A_U04, MS1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Is able to define and explain the nature and conditions of business + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Understands and identifies the theoretical and practical issues of small business management + - - - - + - - - - -
M_U003 Can describe and explain the basic competence of the entrepreneur - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K004 Can present the process leading to running their own business and is able to build, present and explain issues associated with creating a business plan - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Lecture
1.The concept and the essence of entrepreneurship (definition, types)
2.Entrepreneurial competence
3.Institutional conditions for running your own business
4.Procedures for setting up and running a company in Poland
5.Sources of financing a new venture
6.Financial analysis of a small business
7.Innovation as the basis for entrepreneurial activities

Zajęcia seminaryjne:

Seminar
1.Business plan, reason for its creation, its functions and forms
2.Typical layout of a business plan
3.Sources of information necessary to develop a business plan
4.The problems and tasks that occur when creating a business plan
5.Some practical aspects of management in small enterprises

During seminar classes, students in project groups will develop a business plan for a sample small business.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Udział w wykładach 8 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final assessment: Passing a test from lectures, seminars (60%), group project business plan (40%)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Prior knowledge of business management, basics of marketing and macroeconomics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
2.S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
3.B. Wierzba, E. Filipiak, Przedsiębiorczość, ABC small business’u, Warszawa 2002
4.B. Glinka, S. Gudkova, Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
5.Przedsiębiorczość. Jak założyć i prowadzić własną firmę?, pod red. H. Godlewska-Majkowska, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
6.M. E. Gordon, Przedsiębiorczość, Onepress, Warszawa 2009.
7.K. Wach, Jak założyć firmę w UE, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak