Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Composite structures and their applications
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-711-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Młyniec Andrzej (mlyniec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Młyniec Andrzej (mlyniec@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student is familiar with the types of composites, their properties and application in industry MS1A_W08, MS1A_W03, MS1A_W15 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W002 knows and understands the methodology for designing and manufacturing of composite structures, advantages and disadvantages of different composite materials MS1A_W12, MS1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_W003 is familiar with CAD/CAE(FEA) software MS1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W004 knows and understands the methodology of composite part designing Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 The student is able to select appropriate composite material meeting customer requirement using material database MS1A_U01, MS1A_U13 Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 is able to design properly the composite structure taking into account manufacturing technology and costs of production MS1A_U01, MS1A_U13, MS1A_U20, MS1A_U12, MS1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U003 is able to perform strength analysis of composite structure and to analyze obtained results MS1A_U01, MS1A_U08, MS1A_U07, MS1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 is able to create priority list during project development MS1A_K04, MS1A_K05 Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 is able to estimate influence of design on manufacturing costs and environmental pollution MS1A_K05, MS1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student is familiar with the types of composites, their properties and application in industry + - - - - - - - - - -
M_W002 knows and understands the methodology for designing and manufacturing of composite structures, advantages and disadvantages of different composite materials + - - - - - - - - - -
M_W003 is familiar with CAD/CAE(FEA) software + - - - - - - - - - -
M_W004 knows and understands the methodology of composite part designing + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to select appropriate composite material meeting customer requirement using material database - - + - - - - - - - -
M_U002 is able to design properly the composite structure taking into account manufacturing technology and costs of production - - + - - - - - - - -
M_U003 is able to perform strength analysis of composite structure and to analyze obtained results - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 is able to create priority list during project development - - + - - - - - - - -
M_K002 is able to estimate influence of design on manufacturing costs and environmental pollution - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Composites in automotive industry
 2. Composites in aviation
 3. Materials on matrices
 4. Reinforcing fibres
 5. Manufacturing of composites
 6. Composite materials properties
 7. Introduction. Composite materials and their classification.
 8. Composites in onstruction and other industries
 9. Strength of composite structures
 10. Modelling of the composite structures in Finte Element Method
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Composite buckling simulation
 2. FE Analysis of composite structures
 3. Material selection
 4. Manufacturing process selection
 5. Manufacturability of composite structures
 6. Composite layup
 7. Modelling of the composite properties
 8. Analysis of composite strength
Zajęcia seminaryjne:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted mean from laboratory exercises and tests grades

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of organic chemistry and materials
Knowledge of the matrix notation
Knowledge of the strength of materials e.g. failure criteria
Model creation in CAD software

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Żuchowska D., Polimery Konstrukcyjne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995
Ward I. M., Sweeney J., An introduction to the mechanical properties of solid polymers, Willey 2005
Tsai S. W., Strength and Life of Composites, CDG Stanford University 2008
Muc A., Projektowanie kompozytowych zbiorników cisnieniowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 1999
Boczkowska A., Kompozyty, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politecniki Warszawskiej 2005
Wilczyński A. P.: Polimerowe kompozyty włókniste. Warszawa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak