Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Foreign industrial internship
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-712-s
Wydział:
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Lisowski Wojciech (lisowski@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows the structure of the hosting institution (a company or a research and development unit), a decision making and management system MS1A_W17, MS1A_W15 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_W002 Knows the engineering terminology in foreign language MS1A_W08, MS1A_W13, MS1A_W02, MS1A_W05, MS1A_W09, MS1A_W07, MS1A_W03, MS1A_W11, MS1A_W06, MS1A_W04, MS1A_W01, MS1A_W12, MS1A_W10 Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności
M_U001 Has experience in individual as well as in team work aimed at solving the engineering problems MS1A_U02 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U002 Has experience in elaboration of the documentation reporting the solution of engineering problems in foreign language MS1A_U13, MS1A_U03 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U003 Has practical experience in application of Computer Aiding Engineering tools MS1A_U08 Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_U004 Can effectively communicate in foreign language at work (office), including usage of engineering terminology MS1A_U04, MS1A_U05 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Respects professional code, is reliable in doing his/her professional duties MS1A_K04 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows the structure of the hosting institution (a company or a research and development unit), a decision making and management system - - - - - - + - - - -
M_W002 Knows the engineering terminology in foreign language - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Has experience in individual as well as in team work aimed at solving the engineering problems - - - - - - + - - - -
M_U002 Has experience in elaboration of the documentation reporting the solution of engineering problems in foreign language - - - - - - + - - - -
M_U003 Has practical experience in application of Computer Aiding Engineering tools - - - - - - + - - - -
M_U004 Can effectively communicate in foreign language at work (office), including usage of engineering terminology - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Respects professional code, is reliable in doing his/her professional duties - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:
Industrial Internship

Foreign Industrial Internship consists in a stay at the renowned foreign institution (a company or a research and development unit), during which students participate in projects dealing with designing, manufacturing and operation/service of mechatronic systems.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 110 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The credit for the course is granted be a supervisor of the Master thesis of each student basing on: the report prepared by the student, and on the reference letter prepared by an authorized representative of the hosting institution. The reference letter should report the performance of the students during the internship.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Initial requirements:
- avarage study grade 4.0
- no deficit of ECTS points
- joint internship duration time at least 4 months
Requirements dealing with getting credit for the internship:
After completing the internship students present a report that:
- describes shortly the course of the internship and problems in solving of which the student participated
- characterises the position(s) in the structure of the hosting institution that the student took in the course of the internship (including description of the partition of tasks and responsibility)
- reports shortly all the practical achievements of the student gained during the internship.
The scope of the reported technical description of the internship must comply with the confidentiality policy observed at the hosting institution.
The report must be prepared in English and accepted in writing by the authorised representative of the hosting institution.
Students should present a reference letter prepared by the authorized representative of the hosting institution. The letter must contain:
- assessment of the individual and team performance of the student
- assessment of the documentation prepared by the students during the internship for their supervisors, the assessment should regard also the way of presentation of the achieved results by the students to their supervisors and collaborators
- assessment of fluency of application of the engineering knowledge and tools of the Computer Aided Engineering during the internship
- assessment of the communicative skills of the students in foreign language at work (office) during activities undertaken during the internship
- consistency of the students’ reports with the confidentiality policy observed at the hosting unit
- remarks concerning deficiencies in engineering knowledge and/or practical engineering skills of the students that from the point of view of the hosting institution should be introduced into the syllabus of the program Mechatronics.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

To attend the ‘Foreign Industrial Internship’ students should apply to the Dean for acceptance before starting the course RME-1-701-s ‘Apprenticeship’.
In the framework of the „Foreign Industrial Internship” students who plan to attend the „Professional training” at a foreign company or a research and development institution for at least 4 month can get also credit for the ‘Foreign Industrial Internship’ (a component of the elective speciality module realized during the 7th semester of the study).