Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energy and environment
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-718-s
Wydział:
Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Dudek Magdalena (potoczek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Górski Jan (jagorski@agh.edu.pl)
dr inż. Samojeden Bogdan (bogdan.samojeden@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Dudek Magdalena (potoczek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 has extensive and deepend knowledge of the chemistry necessary to perform chemical analyses to understand chemical reactions and processes and associated physicochemical phenomena in chemical technologies MS1A_W03 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 advanced knowledge in the field on the implementation of typical technological processes, principles of their design and evaluation of technical and economic factor MS1A_W12, MS1A_W03 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 has advanced knowledge of technology of processing and use of raw materials/fuels MS1A_W10 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W004 has advanced knowledge of the use of specialized hardware and software MS1A_W03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 The student can independently perform presentations in English MS1A_U18, MS1A_U05 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 able to acquire, evaluate critically and creatively process information from the scientific literature, databases and other carefully selected sources in English MS1A_U05, MS1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 can make a preliminary economic analysis of engineering activities undertaken and can carry out a multi-faceted MS1A_U18 Wykonanie ćwiczeń,
Projekt
M_U004 is aware of the importance and understanding Non-technical aspects and impacts of engineering, including its impact on the environment and related the responsibility for decisions; MS1A_U01, MS1A_U05 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the need for further training and upgrading of skills and personal MS1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 is aware of the importance and understanding Non-technical aspects and impacts of engineering, including its impact on the environment and related the responsibility for decisions MS1A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 has extensive and deepend knowledge of the chemistry necessary to perform chemical analyses to understand chemical reactions and processes and associated physicochemical phenomena in chemical technologies - - - - - - - - - - -
M_W002 advanced knowledge in the field on the implementation of typical technological processes, principles of their design and evaluation of technical and economic factor + - - - - - - - - - -
M_W003 has advanced knowledge of technology of processing and use of raw materials/fuels + - - - - - - - - - -
M_W004 has advanced knowledge of the use of specialized hardware and software + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can independently perform presentations in English - - + - - - - - - - -
M_U002 able to acquire, evaluate critically and creatively process information from the scientific literature, databases and other carefully selected sources in English - - + - - - - - - - -
M_U003 can make a preliminary economic analysis of engineering activities undertaken and can carry out a multi-faceted - - + - - - - - - - -
M_U004 is aware of the importance and understanding Non-technical aspects and impacts of engineering, including its impact on the environment and related the responsibility for decisions; - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 understands the need for further training and upgrading of skills and personal - - + - - - - - - - -
M_K002 is aware of the importance and understanding Non-technical aspects and impacts of engineering, including its impact on the environment and related the responsibility for decisions - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Energy and Enviroment

Lecture 1 – Clean energy technologies
Modern fossil-fuel power systems. Combined heat and power units – purpose and practical applications. Next generation combustion engines and gas turbines. Low and near zero-emission power technologies. Oxy-fuel combustion and chemical looping technologies.
Micro and nanotechnology power systems. Renewable energy and hybrid systems in domestic use and transportation systems.

Lecture 2 – Pollutant emission control
GHG emissions. Energy policy and legislation. Sustainable development dilemmas. Anthropogenic pollutions and wastes. Air pollution monitoring and emissions control.

Lecture 3- Advanced technological options for coal conversion
Advanced clean coal technologies. Gasification of the coal. Coal conversion to liquid and gaseous fuels. Integrated gasification combined cycles. Synergy of nuclear energy and fossil fuels.

Lecture 4 – Fuel cells and hydrogen technologies
Advanced distributed energy systems. Fuel cells for stationary and mobile applications. Hydrogen production and storage. Future hybrid systems.

Lecture 5 – CO2 mitigation technologies
Trends in carbon emissions. Efficiency improvement. Energy save and storage. Carbon removal technologies. Post-combustion carbon capture and sequestration. Fuel refining. Renewable energy technologies.

Lecture 6 Decarbonization of urban space
Energy and buildings. Improvement of household energy use. Green transportation systems. Intelligent buildings. Recycling, reuse and municipal waste disposal. District heating and cooling.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Practical exercises and laboratory tests

1. Simulation of advanced power generation cycles (Lab. – WEiP, GATECycle software)
2. Environmental pollution – monitoring, control and waste treatment (Lab. – WEiP)
3. Coal cleaning and conversion technologies (Lab. – WEiP)
4. PEM fuel cell testing and performance characteristics (Lab. – WEiP)
5. Testing of small hybrid PV/wind system (Lab. – WEiP)
6. Biofuels and CNG use in the internal combustion engines (Lab. – WEiP)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 147 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 22 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Mark from seminars/laboratory (L) and test (exam)(T) Final mark (FM)
FM =0.6*w*T+0.4*L

Wymagania wstępne i dodatkowe:

The basic knowledge about chemistry, physics, mechanics,

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. F. Kreith, D.Y. Goswami: Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, CRC Press, 2007
2.B. Everett, J.Ramage: Energy Systems and, Sustainability, Oxford 2003
3.M.F. Hordeski: Hydrogen & Fuel Cells: Advances in Transporation and Power, CRC Press, 2009
4. S.A. Roosa, A.G. Jhaveri: Carbon Reduction: Policies, Strategies and Technologies, CRC, 2009
5. J. J. Peirce, P.A. Vesilind, R.Weiner: Environmental Pollution and Control, 4-th Ed., Butterworth-Heinemann, 1998
6. D.A. Bell, B.F. Towler: Coal Gasification and Its Applications, Elsevier, 2010
7. Fuel cells (each book)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak