Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modern computer architectures
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
RMS-1-721-s
Wydział:
Uczelniana Baza Przedmiotów w Językach Obcych
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Mechatronics with English as instruction languagege
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Kitowski Jacek (kito@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Kitowski Jacek (kito@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Students have knowledge on multiprocessor computer architectures Egzamin
M_W002 Students have general knowledge on programming paradigms depending on the hardware construction and on fields of usage of high performance systems Egzamin
Umiejętności
M_U001 Students are prepared for individual and group work to acquiring knowledge and facts from open publications. Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Studens are prepared for discussions Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Students have knowledge on multiprocessor computer architectures + - - - - - - - - - -
M_W002 Students have general knowledge on programming paradigms depending on the hardware construction and on fields of usage of high performance systems + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students are prepared for individual and group work to acquiring knowledge and facts from open publications. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Studens are prepared for discussions + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
To acquaint students with problems of hardware construction and usage of modern systems

1. Origins for high performance computations, typical scientific and engineering problems – 4h
2. Performance metrics (SPEC, Linpack, HPCG) – 2h
3. Basics of computer calculations, speedup and efficiency of parallel computations – Amdahl’s Law – 2h
4. Overview of current types of microprocessors (RISC, CISC, GPGPU), pipelining,, superscalar, threads, multicores), examples – 4h
5. Overview of models of parallel computations, mapping to architecture – 4h
6. Computer organization, taxonomies (models) of multiprocessor computers – 2h
7. Control mechanism (SIMD, MIMD), organization of operational memory (distributed, SM, DSM)
– 2h
8. Computation granularity, organization of communications layer (static, dynamic) – 2h
9. Cluster and distributed architecture – 2h
10. Commercial examples – 2h
11. Overview of models of parallel computations, mapping to architecture – 4h
12. SOA and Grid paradigms – 2h
13. Current trends in high performance computations – 2h

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 103 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Based on exam marks:
if mark>4.75, then final mark=5.0, else
if mark>4.25, then final mark=4.5, else
if mark>3.75, then final mark=4.0, else
if mark>3.25, then final mark=3.5, else
final mark=3

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of C/C++ programming languages, microprocessors and concurrency

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D. E. Culler, J. Pal Singh „Parallel Computer Architecture”, Morgan Kaufmann, 1999
2. S. Kozielski, Z. Szczerbiński „Komputery równoległe, architektura i elementy oprogramowania”, WNT 1993
3. D.A. Patterson, J.L. Hennessy, “Computer Organization and Design – The hardware/software interface”, Morgan Kaufmann, Elsevier, 2009
4. W. Stallings,“Organizacja i architektura systemu komputerowego. Projektowanie systemu a jego wydajność”, WNT, 2004
5. R. Wyrzykowski, „Klastry komputerów PC i architektury wielordzeniowe: Budowa i wykorzystanie”, EXIT 2009
6. A. Karbowski (Ed.), „Obliczenia Równolegle i Rozproszone”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001.
7. Z. Czech „Wprowadzenie do obliczeń równoległych”, PWN, 2010
8. L. Null, J. Lobur, “Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych”, Helion, 2004
9. L. Ridgway Scott, T. Clark, and B. Bagheri, „Scientific Parallel Computing”, Princeton University Press, 2005
10. D. B. Kirk, Wen-mei W. Hwu, „Programming Massively Parallel Processors”, Morgan Kaufmann, Elsevier, 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Individuals with any disability, either permanent or temporary, which might affect performance in this class are encouraged to inform the instructor at the start of the quarter. Adaptation of methods, materials, or testing may be made as required to provide for equitable participation.