Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Computer modelling of technological processes
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-102-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to define the mathematical methods used to describe chemical processes and to solve problems in technological practice TC2A_W02 Odpowiedź ustna
M_W002 Student is able to explain how to implement computer methods for typical technological processes, principles of their design and evaluation of technical, economic factor as well as quality impact TC2A_W04, TC2A_W13 Zaliczenie laboratorium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Student is able to process information from the scientific literature databases and using it creates his/her own computational and mathematical models of analyzed processed TC2A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie projektu
M_U002 Student can describe analytically and numerically physical and chemical aspects in chemical technology TC2A_U07, TC2A_U21, TC2A_U03, TC2A_U10 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence TC2A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to define the mathematical methods used to describe chemical processes and to solve problems in technological practice - - + - + - - - - - -
M_W002 Student is able to explain how to implement computer methods for typical technological processes, principles of their design and evaluation of technical, economic factor as well as quality impact - - + - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to process information from the scientific literature databases and using it creates his/her own computational and mathematical models of analyzed processed - - + - - - - - - - -
M_U002 Student can describe analytically and numerically physical and chemical aspects in chemical technology - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne:

Drawing of the process diagram (flowcharting),
Elemental operation description in classical sheeting program (MS Excel, Origin, etc.),
The chosen methods of calculation programming (iteration, approximation etc.),
Approximation, interpolation or extrapolation of the data,
Filling of flowchart to flowsheet,
Design of the complete process model.

Konwersatorium:

Optimization and simulation,
Linear and nonlinear regression,
Data feasibility,
Data acqusition,
Model stability and evaluation

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Udział w konwersatoriach 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% grade of final test + 50% estimation of the designing of the model

Wymagania wstępne i dodatkowe:

knowledge on programing in C or MATLAB, exceptionally use of spreadsheets

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Westerberg A. W., Hutchinson H. P., Motard R. L., and Winter P., (1979), “Process Flowsheeting”, Cambridge
Universities Press
Rhodes C.L., “The Process Simulation Revolution: Thermophysical Property Needs and Concerns”,
J.Chem.Eng.Data, 41, 947-950, 1996
Veverka V. V., and Madron, F. (1997), “Material and Energy balancing in the Process Industries”, Elsevier
Gani R., Pistikopoulos E.N., “Property Modelling and Simulation for Product and Process Design″, Fluid Phase
Equilib., 194-197, 43-59, 2002
Babu, B. V.(2004), „Process Plant Simulation" , Oxford Universities Press
McCabe, W., Smith, J. and Harriott, P. (2004). Unit Operations of Chemical Engineering (7th Edition ed.).
McGraw Hill

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak