Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced coal technologies
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-103-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Nowak Wojciech (wnowak@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sztekler Karol (sztekler@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Nowak Wojciech (wnowak@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has an advanced knowledge of the use of specialized hardware and software for power plant and process simulation TC2A_W07, TC2A_W06 Projekt
M_W002 Student has knowledge of the functioning of the modern coal energy systems, their planning and development, taking account o technical social, economis, environmental and legal issues TC2A_W06, TC2A_W09, TC2A_W08, TC2A_W05, TC2A_W11 Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Is able to assess the usefulness and the usability of the latest developments in chemical technology and engineering, particularly in respect of the coal-fuel transformation and related energy sector TC2A_U02 Egzamin
M_U002 Can design a complex installation for coal fueled energy technology, using the advanced methods, techniques and tools, as well as their own iseda, taking into account the set of specifications, environmental and social aspects TC2A_U19, TC2A_U18 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands the need for additional training and improvement his/her professional and personal competence TC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Projekt
M_K002 Student is aware of the social role of the graduate of technical university, particularly in the dissemination of technical culture in society and communicating in a meaningful and attractive way information on the achievements of modern energy and power technologies, especially in the coal fuel sector TC2A_K07 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has an advanced knowledge of the use of specialized hardware and software for power plant and process simulation + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge of the functioning of the modern coal energy systems, their planning and development, taking account o technical social, economis, environmental and legal issues + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to assess the usefulness and the usability of the latest developments in chemical technology and engineering, particularly in respect of the coal-fuel transformation and related energy sector - - - + - - - - - - -
M_U002 Can design a complex installation for coal fueled energy technology, using the advanced methods, techniques and tools, as well as their own iseda, taking into account the set of specifications, environmental and social aspects + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Understands the need for additional training and improvement his/her professional and personal competence + - - - - - - - - - -
M_K002 Student is aware of the social role of the graduate of technical university, particularly in the dissemination of technical culture in society and communicating in a meaningful and attractive way information on the achievements of modern energy and power technologies, especially in the coal fuel sector + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Review of recent energy conversion technologies
2. Fossil fuels use – environmental and social factors
3. Coal chemistry, conversion and combustion
4. Low rank coal and co-combustion systems.
5. Fluidized bed and pulverised coal combustion units
6. Future oxy-fuel technologies and IGCC systems
7. Chemical looping combustion (CLC) technologies
8. Polygeneration and synthetic fuels production
9. Clean coal – environmental and economic aspects

Ćwiczenia projektowe:

1. Thermodynamic and process analysis of the coal-based CHP power-plant unit
2. Modeling of oxy-combustion system and membrane separation processes
3. Effectiveness and costs of the selected carbon capture technologies

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade from a project (P) and examination (E) is calculated as follows: percent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH
Final grade (OK) is calculated as weighted average of:
OK = 0.5*w*(E+P)
W = 1 for first evaluation deadline and 1st retake and w =0.9 for 2nd retake.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of chemical engineering and basic English

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. B.G.Miller, “Clean Coal Engineering Technology”, Butterworth-Heinemann, 2010
2. A.Williams at al, “Combustin and Gasification of Coal”, Taylor & Francis, 2000
3. J.G.Speight, “Chemical and Process Design Handbook”, McGraw-Hill, N.Y. 2002
4. E.Yantovski, J.Górski, M.Shokotov, “Zero Emisssion Power Cycles”, CRC Press, 2009
5. Annon, “The Future of Coal”, MIT Report, 2007 (online at: htttp://web.mit.edu/coal/)
6. K.C.Weston, “Energy Conversion. The Ebook” (online at: www.personal.utulsa.edu/-kenneth-weston/)

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak