Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bussiness planning in energy sector
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-104-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wyrwa Artur (awyrwa@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Wyrwa Artur (awyrwa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to explain the steps of the development of a business plan. TC2A_W13, TC2A_W16 Projekt
Umiejętności
M_U001 Student can make a preliminary economic analysis of his/her proposal for a business in the fuel – energy sector. Student can determine the value that business brings to clients. He/she is able to analyse the market for the product/service and the competition. TC2A_U16 Projekt
M_U002 Student is able to write a business plan and to make an oral presentation in English for potential investors; can demonstrate his/her own contribution to the team work. TC2A_U22, TC2A_U05, TC2A_U03 Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability for thinking creatively by generating new ideas and solutions. TC2A_K06 Prezentacja,
Projekt
M_K002 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team. TC2A_K04 Prezentacja,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to explain the steps of the development of a business plan. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can make a preliminary economic analysis of his/her proposal for a business in the fuel – energy sector. Student can determine the value that business brings to clients. He/she is able to analyse the market for the product/service and the competition. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student is able to write a business plan and to make an oral presentation in English for potential investors; can demonstrate his/her own contribution to the team work. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability for thinking creatively by generating new ideas and solutions. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Introduction to business planning. Scope and evaluation rules. The role of the business. Corporate social responsibility.
2. What is the business plan and what it is used for. Functions of the business plan. Discussion of the golden rules to keep in mind in writing a business plan.
3. Introduction to the business model. Determination of the value chain, vision and targets.
4. Description of the business. Competitive advantage. The product/service. Positioning in the value chain.
5. Market description. Market segmentation and targeting.
6. Determination of actors in a game – direct/indirect competitors and allies.
7. Economic analysis. Revenue and cost models. Cash flow calculation.
8. Presentation and analysis of the case studies.
9. Presentation of templates for preparation of the project of the business plan and financial calculations.
During lectures students will be involved in analysis of case studies and will be encouraged to interact with each other and with the lecturer.

Ćwiczenia projektowe:

Students will prepare and defend a business plan. At first students will be asked to prepare a number of different ideas for their business. They will present them and after brainstorming presentation of ideas they will select one that they will work on in groups.
During preparation period, the students will be given consultations (on campus or, on demand by distance learning). The teaching material will be available at the Subject website. The course will be finalized by two meetings. During the meetings all students will present and defend the prepared business plans in front of the committee consisting of invited professors and possibly industrial representatives. Additionally, they will be asked to write a personal short paper on their experiences of the team work and giving own examples of their taking the responsibility.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade evaluation of the project (OP) and evaluation of its presentation (PP) is calculated as follows: percent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH.
Final mark (OK) is calculated as a weighted average of marks of the project (OP) and its presentation (PP):
OK = 0.7 • w • OP + 0.3 • w • PP
w = 1 for the I term, w = 0.9 for the II term, w = 0.8 for III term

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. NEEG, “Business Plan” Training Materials, Riga, 2003
2. M. S. Mulak, “Jak opracować business plan”, Wydaw. M & A Communications Polska, 1995
3. A. Vafeas, “Building the business plan”, Teaching materials for ALEF students, Technofi, 2007
4. Prepared teaching material, which will be available at the Subject website.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak