Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemistry of coal
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-106-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to define chemical composition and physicochemical and functional properties of carbonaceous materials TC2A_W12, TC2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student is able to explain of gaining, technology of processing and use of fossil fuels and carbon based materials TC2A_W11, TC2A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team TC2A_U03, TC2A_U11 Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student is able to carry out experiments in the physico-chemical laboratory, interpret the obtained results and formulate conclusions TC2A_U23, TC2A_U11, TC2A_U09 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence TC2A_K01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to define chemical composition and physicochemical and functional properties of carbonaceous materials + - + - - - - - - - -
M_W002 Student is able to explain of gaining, technology of processing and use of fossil fuels and carbon based materials + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team - - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to carry out experiments in the physico-chemical laboratory, interpret the obtained results and formulate conclusions - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Lectures content are:

• Introduction to coal technology, nomenclature and classification
• Theory of coal and organic derivatives genesis and metamorphism.
• Modern models of coal structure.
• Lignite and hard coal structure and microstructure.
• Carbonaceous natural fuels classification and sources.
• Texture and chemistry of coal surface.
• Carbo-chemistry of coal (coal treatment).
• Introduction to coal liquefaction and gasification.
• Review of coal derivatives and semi-products. Modern carbon materials.

Ćwiczenia laboratoryjne:

The determination of:
• Density of hard coal by pycnometry.
• Decolouring properties of hard and active coals.
• Wetability of hard coal.
• Specific surface area of hard coal.
• Elemental analysis of hard coal.
• Surface groups of hard coal.
• Self-ignition of hard coal.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50 % of test, 20 % of grade for laboratory works and 30 % of grade for laboratory reports.
Report contains: short introduction, list of chemicals and apparatuses, set of operations, calculations, comments (problems, improvements, etc.), conclusions.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. D.W. van Krevelen, “Coal, Third Edition: Typology – Physics – Chemistry – Constitution”, Elsevier Science Publisher, Amsterdam, 1993
2. James G. Speight, “The Chemistry and Technology of Coal, Third Edition”, CRC Press, Boca Raton (New York) 2012
3. James G. Speight ,“The Chemistry and Technology of Coal, Second Edition”, Taylor&Francis, 1994
4. http://www.iea.org/
5. http://www.worldcoal.org/resources/wca-publications/
6. http://www.coalonline.info/site/coalonline/content/home

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak