Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemical reactors
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-108-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Wolak Eliza (eklimows@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Buczek Bronisław (bbuczek@agh.edu.pl)
dr inż. Wolak Eliza (eklimows@agh.edu.pl)
mgr inż. Kanik Urszula (kanik@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student is able to define fundamentals of chemical reactions (thermal effects of reaction, reaction equilibrium and reaction kinetics). TC2A_W01, TC2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_W002 The student is able to analyze models of ideal reactors and is able to explain the construction of chemical reactors used in the chemical industry, as well as select an appropriate reactor TC2A_W17, TC2A_W01, TC2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 The student can propose and calculate chemical reaction kinetics. TC2A_U06, TC2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
M_U002 The student is able to calculation homogeneous reactors: Batch Reactor, Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR) and Continuous Plug-Flow Reactor (PFR). TC2A_U02, TC2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can discuss of the role of design of chemical reactors particularly in chemical technology. Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team. TC2A_K06, TC2A_K01, TC2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student is able to define fundamentals of chemical reactions (thermal effects of reaction, reaction equilibrium and reaction kinetics). + + - - - - - - - - -
M_W002 The student is able to analyze models of ideal reactors and is able to explain the construction of chemical reactors used in the chemical industry, as well as select an appropriate reactor + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can propose and calculate chemical reaction kinetics. + + - - - - - - - - -
M_U002 The student is able to calculation homogeneous reactors: Batch Reactor, Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR) and Continuous Plug-Flow Reactor (PFR). + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student can discuss of the role of design of chemical reactors particularly in chemical technology. Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

The course includes: Mass balance of reactor. Stoichiometry of elementary and complex reactions. Thermal effects of reaction. Chemical reaction equilibrium. Reaction kinetics. Elements of calculation isothermal reactors and reactors with thermal effects. Ideal Reactors: Batch Reactor, Continuous Stirred-Tank Reactor (CSTR) and Continuous Plug-Flow Reactor (PFR).Distribution of residence time in the reactors. Reactors of liquid-liquid system.Pseudohomogeneous and heterogeneous models. Industrial reactors. Flow reactors with mixer and tubular reactors. Fixed, moving and fluidized-bed reactors.
Problems for students to solve e.g.: select the most appropriate chemical reactor depending of mode of operation.

Ćwiczenia audytoryjne:

Calculation of current composition of reaction mixture. Determinatin of kinetic equations from experimental data. Modelling of the batch chemical reactors, the isothermal continuous stirred tank reactors and isothermal cascades, the continuous plug-flow reactors.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 25 godz
Udział w wykładach 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Marks from classes © and examination (E) are calculated in the following way: the percent of obtained credits is calculated into a mark according to the AGH Study Regulation. The final note (OK) is calculated as the weighted-average of all marks:
OK = 0,5·w·E + 0,5·w·C
w = 1 for I time, w = 0,9 for II time, w = 0,8 for III time

Wymagania wstępne i dodatkowe:

The requirement to fulfill in order to participate in the classes is the completion of the below mentioned courses and activities prior to the course beginning: thermodynamics, basics of engineering design, chemical and process engineering, and enrollment for the first term of second degree study

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. O. Levenspiel O., „Chemical Reaction Engineering”, John Wiley and Sons. Inc., New York, London 19722.
J. Szarawara, J. Skrzypek, A. Gawdzik, „Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych”, WNT, Warszawa 1991.3.
G.F Froment, K. B. Bisschoff, „Chemical Reactor Analysis and Design”, John Wiley and Sons., New York, 19924.
G. W. Roberts, „Chemical Reactions and Chemical Reactors”, John Wiley and Sons., USA 20095.
E. B. Nauman, „Chemical Reactor Design, Optimization, and Scaleup” John Wiley and Sons., USA 20086.
L.M. Rose, „Chemical Reactor Design in Practice”, Elsevier Scientific Publishing Company, New York 1981

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak