Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Intellectual property rights
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-109-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. Zarębska Katarzyna (zarebska@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Zarębska Katarzyna (zarebska@agh.edu.pl)
dr inż. Wyrwa Artur (awyrwa@agh.edu.pl)
dr inż. Czerw Katarzyna (kczerw@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to define and explain the rules for the protection of industrial property and copyright law in the area of fuel - energy sector, understands the need for intellectual property management TC2A_W15 Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources, also in English TC2A_U01 Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt
M_U002 Student can make a preliminary economic analysis of engineering actions, as well as can carry out a multidimensional assessment of the functioning of the fuel – energy sector and to forecast and plan its development at different levels of management TC2A_U16 Projekt,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can explain the importance of behaving in a professional way and respecting the principles of professional ethics TC2A_K03 Wynik testu zaliczeniowego,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to define and explain the rules for the protection of industrial property and copyright law in the area of fuel - energy sector, understands the need for intellectual property management + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources, also in English + - - + - - - - - - -
M_U002 Student can make a preliminary economic analysis of engineering actions, as well as can carry out a multidimensional assessment of the functioning of the fuel – energy sector and to forecast and plan its development at different levels of management + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can explain the importance of behaving in a professional way and respecting the principles of professional ethics + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Conception of intellectual property
2. Copyright laws and theirs protection
3. Trade property – contrivances, patents, trademarks
4. Protection of trade property
5. Knowledge as intellecual property
Lecture is interactive, the teacher asks a question during the lecture students are discussing it among themselves and with the teacher.

Ćwiczenia projektowe:

Conception of intellectual property and their types: copyright laws and and trade property. Copyright laws and their types. Protection of copyrights. Trade property – contrivances, patents, trademarks. Protection of trade property. Knowledge as intellecual property. Protection of knowledge. Fair use, without owners permission, of others intellectual property.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 10 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK – final mark
T – test mark
P – project mark

OK = 0,4*T + 0,6*P

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Boldrin, Michele and David K. Levine. “Against Intellectual Monopoly”, 2008
2. Gowers, Andrew. “Gowers Review of Intellectual Property”. Her Majesty’s Treasury, November 2006
3. Burk, Dan L. and Mark A. Lemley “The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It”. University of Chicago Press, 2009
4. Lai, Edwin. “The Economics of Intellectual Property Protection in the Global Economy”. Princeton University. April 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak