Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Students Research Group
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-110-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student can categorise the method to solve the problem and choose the optimal one in connection with a project given by a Research Group Supervisor or chosen by the student after disscusion with the Supervisor TC2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Student can prepare a presentation in English on a given technological subject TC2A_U05, TC2A_U17 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U002 Student can prepare the plan and schedule of the project research TC2A_U06, TC2A_U05, TC2A_U09 Sprawozdanie,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_U003 Student can propose the optimal solution to the problems met during the work on the project for research group TC2A_U14, TC2A_U12, TC2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of his/her responsibity for the implementation of tasks realized in a team TC2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student can categorise the method to solve the problem and choose the optimal one in connection with a project given by a Research Group Supervisor or chosen by the student after disscusion with the Supervisor - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can prepare a presentation in English on a given technological subject - - - - - - + - - - -
M_U002 Student can prepare the plan and schedule of the project research - - - - - - + - - - -
M_U003 Student can propose the optimal solution to the problems met during the work on the project for research group - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of his/her responsibity for the implementation of tasks realized in a team - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Laboratory or project depending on Research Group chosen by the student.
Depending on the chosen Research Group, the students will have to carry out short research projects either in laboratory, computer laboratory or by preparing a project.
There are several Student Research Groups at Faculty of Fuels and Energy: Solaris, Feniks, RedoX, Ignis, Green Energy, EcoEnergy, Coal&Clay. Depending on the field of their interest students may carry out chemical/physical experiments and computer/model calculations. Each professor may offer a subject for students to study within one of Research Groups.

A group of students prepare a final report of experiments or calculations and a short presentation reporting the results. The group a students choose a leader, to, afetr disscusion with workmate, choose a partial task for any of them. The leader is also responsible for one task.
Each of the students in a group is responsible for the definite part of the report and the presentation. The presentation is accompanied by the discussion with other students.
The list of Student Research Groups and responsible people:

  • Solaris: Dr. Artur Wyrwa, E-mail: awyrwa@agh.edu.pl
  • Feniks: Dr. Monika Motak, E-mail: motakm@agh.edu.pl
  • RedoX: Dr. Katarzyna Styszko,E-maiL: styszko@agh.edu.pl
  • Ignis: MSc eng. Tomasz Siwek, E-mail:siwek@agh.edu.pl
  • Green Energy: Dr. Mirosław Kwiatkowski, E-mail: kwiatkow@agh.edu.pl
  • Eco-Energy: Dr. Tomasz Mirowski, E-mail: mirowski@agh.edu.pl
  • Coal&Clay: Dr. hab. Danuta Olszewska, E-mail: dolszew@agh.edu.pl

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Wykonanie projektu 45 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 65 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = grade from report (60%) and presentation (40 %).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak