Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Planning and forecasting in energy sector
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-111-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kamiński Jacek (kamjacek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student can apply the knowledge of processes of system identification, diversification of elements and relations, and forming appropriate models. Students can apply their understanding on the following objects used in modelling energy systems: sets, elements of sets, parameters, variables, equations, models. TC2A_W07, TC2A_W06, TC2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student can apply the knowledge of system identification and description, starting from the conceptual model and the diversification of elements and relations, through forming appropriate mathematical models, and finally implementing them in a modelling system. TC2A_W07, TC2A_W04, TC2A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student can select and apply appropriate methods to solve the problem of fuels and energy economy development. TC2A_U14, TC2A_U12 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can discuss capacities and limits of the methods that could be applied for the solution of problems of fuels and energy systems development TC2A_K04, TC2A_K05, TC2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student can apply the knowledge of processes of system identification, diversification of elements and relations, and forming appropriate models. Students can apply their understanding on the following objects used in modelling energy systems: sets, elements of sets, parameters, variables, equations, models. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student can apply the knowledge of system identification and description, starting from the conceptual model and the diversification of elements and relations, through forming appropriate mathematical models, and finally implementing them in a modelling system. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can select and apply appropriate methods to solve the problem of fuels and energy economy development. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can discuss capacities and limits of the methods that could be applied for the solution of problems of fuels and energy systems development + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Introductory lecture
Organisation of the subject, rules of marking.
Role and scope of the fuels and energy systems modelling.
2. System – notion and definitions. Systems research
What is a system, notion and definitions. Examples of fuels and energy systems. Scope and procedure of systems research.
3. Models and modelling.
Notion and definitions of models.
4. Forecasting
Forecasting methods.
5. Elements of fuels and energy systems.
Typical elements of fuels and energy systems. Diversification, representation and relations. Typical and relevant equations of fuels and energy systems.
6. Modelling methods
Methodology of models building and methods used for fuels and energy systems: mathematical programming, econometrics, and systems dynamics.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Model building
1. Identification of systems, elements and relations
2. Building models for optimisation tasks
3. Coding and solution of simple models in GAMS system

Ćwiczenia projektowe:

Solving a problem with the use of a model

Project:
Description of the problem, identification of the system, model coding and solution, discussion of the results.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 23 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final mark is a weighted average of test (0.6) and the evaluation of the project (0.4)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Suwała W., Modelowanie systemów paliwowo – energetycznych, Wyd. IGSMiE, 2011
Analiza systemowa – podstawy i metodologia, Praca zbiorowa pod. red W. Findeisena, PWN
Warszawa 1985
Bojarski W., Podstawy analizy i inżynierii systemów. PWN, Warszawa. 1984
Chow C.C. Ekonometria, PWN, Warszawa 1995
Badania operacyjne, red. E.Ignasiak, PWE, Warszawa, 1996
Prognozowanie gospodarcze – metody i zastosowania, Red. Cieślak M. PWN 1997
Labys W. C., Modeling Mineral and Energy Markets, Kluwer Academic Publishers, Boston. 1999
Prognozowanie gospodarcze – metody i zastosowania, Red. Cieślak M. PWN

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak