Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biomass in Energy Applications
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-114-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Szubel Mateusz (mszubel@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student hs knowledge of devices, grids and energy systems. TC2A_W17 Odpowiedź ustna,
Projekt
M_W002 Student knows advanced methods of renewable energy sources use, storage and cooperation with fuel and energy systems TC2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student is able to search, evaluate and convert data from scientific literature and other selected sources TC2A_U01 Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of his/her responsibility for tasks realized by a team TC2A_K04 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student is able to think creatively TC2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student hs knowledge of devices, grids and energy systems. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student knows advanced methods of renewable energy sources use, storage and cooperation with fuel and energy systems + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to search, evaluate and convert data from scientific literature and other selected sources - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of his/her responsibility for tasks realized by a team - - + + - - - - - - -
M_K002 Student is able to think creatively + - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Problems of combustion and co-combustion of different biomass types (wood, pellets, straw, sewage sludge and other)
2. Devices dedicated to biomass combustion (boilers, stoves, furnaces and other) – design, exploitation, construction issues..
3. Co-combustion of biomass fuels (straw, wood, pellets, etc)
4. The emission of pollutants and particulate matter from biomass boilers – generation, measurement, reduction methods
5. The control and optimization of combustion process
6. The exploitation problems of biomass boilers (corrosion, ash and other)
7. The analysis of faults and breakdowns during the biomass boilers exploitation

Classes include also a study visit to a company –a manufacturer of biomass boilers, with the presentation of technological process and discussion with different employeesfrom different departments of the company

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Determination of temperature distribution in combustion chamber of the biomass boiler
2. Analysis of gas exhaust resulting from combustion process
3. Measurement of particulate matter concentration in flue gases
4. Measurement of boiler thermal power during combustion of biomass with different parameters
5. Measurement of heat accumulation
6. Monitoring and control of biomass combustion by application of different control algorithms
7. Studies of operation of selected components (exchangers, heaters, radiators) and simple ORC unit.

Ćwiczenia projektowe:

1. Analysis of combustion reactions
2. Calculations of efficiency and losses
3. Elements of numerical modeling of parts of energy devices based on biomass
4. Heating systems based on biomass

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluations of laboratory exercises (L) are calculated on the basis of the points from the reports and activities in the laboratory, under the Regulation of University Studies. Evaluation of the lecture (Z) is determined on the basis of the results of the first completion test in accordance with the Regulations of University Studies.

Final rating (FR) is calculated as a weighted average of these ratings
FR = 0.4 • a • Z + 0.6 • a • L
w = 1 for the I term, w = 0.9 for the first retake, w = 0.8 for second retake

Wymagania wstępne i dodatkowe:

General knowledge of physics, mathematics and chemistry. Ability to perform laboratory measurements, general knowledge of measurement techniques and basics of data processing.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. The Handbook of Biomass Combustion and Co-firing, Edited by Sjaak van Loo and Jaap Koppejan, Eartscan, 2008,ISBN: 978-1-84407-249-1,
2. Donald L. Klass, Biomass for renewable energy, fuels and chemicals, Academic Press
3. Scientifics papers from journals Biomass and Bioenergy, Renewable Energy and others

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak