Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energy policy
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-115-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kamiński Jacek (kamjacek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kamiński Jacek (kamjacek@agh.edu.pl)
dr inż. Wyrwa Artur (awyrwa@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student can apply the knowledge and understanding of the basics of the theoretical background of energy policy development (including principles, objectives, legal aspects, entities responsible for energy policy). The student can use the knowledge on how energy policy instruments contribute to the development of energy systems. TC2A_W07, TC2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 The student can: - justify the need for energy policy development; - list and describe the functioning of key energy policy instruments; - describe key objectives of the Polish Energy Policy until 2030, justify the selection of energy policy instruments to achieve these objectives; - list and describe the renewable energy development support schemes; - calculate selected indicators of energy security and energy intensity of GDP and interpret the results; - search for related scientific papers and use correct terminology in the field of energy policy. TC2A_U06, TC2A_U01, TC2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 The student contributes constructively to the work carried out by the team that solves the problem of the energy policy of the selected country. TC2A_K02, TC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Prezentacja
M_K002 The student contributes constructively to the discussion in classes and logically formulates arguments. TC2A_K02, TC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student can apply the knowledge and understanding of the basics of the theoretical background of energy policy development (including principles, objectives, legal aspects, entities responsible for energy policy). The student can use the knowledge on how energy policy instruments contribute to the development of energy systems. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can: - justify the need for energy policy development; - list and describe the functioning of key energy policy instruments; - describe key objectives of the Polish Energy Policy until 2030, justify the selection of energy policy instruments to achieve these objectives; - list and describe the renewable energy development support schemes; - calculate selected indicators of energy security and energy intensity of GDP and interpret the results; - search for related scientific papers and use correct terminology in the field of energy policy. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student contributes constructively to the work carried out by the team that solves the problem of the energy policy of the selected country. - - - + - - - - - - -
M_K002 The student contributes constructively to the discussion in classes and logically formulates arguments. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Lectures:

1. Theoretical background of energy policy development – definitions, objectives, principles, legal aspects, entities responsible for development of energy policy
2. Energy policy instruments
3. Energy security and key energy security indices
4. Energy intensity of GDP
5. Energy policy aimed to support the development of Renewable Energy Sources
6. Energy policy aimed to liberalise energy markets

Ćwiczenia projektowe:
Project:

Development of a project on the energy policy of a given country. Geopolitical situation that determines the national energy policy is analysed. The student analyses the instruments of energy policy that are introduced in a given country and calculates energy security and energy intensity indices. Then author’s evaluation of the national energy policy is carried out. Students present main findings and results of their study.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Mark in classes (C ) and mark in final exam (E) are calculated as follows: the percentage of obtained points is converted to the mark in accordance with the approved AGH Regulations.

The final mark (OK) is calculated as a weighted average of the following marks:
OK = 0,6·w·E + 0,4·w·C
w = 1 for the 1st term, w = 0,9 for the 2nd term, w = 0,8 for the 3rd term

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Energy Policies of IEA Countries. International Energy Agency (IEA/OECD). Paris 2011. (www.iea.org)
2. Energy Policy of Poland until 2030 – Document approved by the Government. Ministry of Industry. Warsaw 2009.
3. National Renewable Energy Action Plan 2009-2012. Minister of Economy, Warsaw 2010.
4. Radetzki M., 2004. How to Determine the Reach of a Socially Optimal Energy Policy? Minerals and Energy. Vol. 19, No 3, 2004; 15-24.
5. Helm D., 2002. Energy policy: security of supply, sustainability and competition. Energy Policy 30 (2002) 173–184.
6. Egmond C., Jonkers R., Kok G., 2006. One size fits all? Policy instruments should fit the segments of target groups. Energy Policy 34 (2006) 3464–3474.
7. Energy Policy, international journal, available at sciencedirect.com
8. Energy, international journal, available at sciencedirect.com
9. Applied Energy, international journal, available at sciencedirect.com
10. Bartodziej G., Tomaszewski M., 2009. Energy policy and energy security (in Polish). (Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne). Wydawnictwo Nowa Energia. Racibórz 2009.
11. Łucki Z., 2010. Energy policy instruments (in Polish). (Instrumenty polityki energetycznej). Polityka Energetyczna, Tom 13, Zeszyt 1. Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak