Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modern environmental analytics
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-116-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Felis Ewa (ewa.felis@polsl.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Felis Ewa (ewa.felis@polsl.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to explain environmental analytics to perform various measurements using advanced techniques typical for instrumental analysis TC2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium
M_W002 Student is able to compare the use of specialized devices and software typical for modern environmental analytics TC2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to acquire and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources concerning about analytical methods in the field of environmental analytics, using English language TC2A_U02, TC2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie
M_U003 Student is able to interpret the obtained results, as well as formulate conclusions TC2A_U09, TC2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team TC2A_K04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to explain environmental analytics to perform various measurements using advanced techniques typical for instrumental analysis + - + - - - - - - - -
M_W002 Student is able to compare the use of specialized devices and software typical for modern environmental analytics + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to acquire and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources concerning about analytical methods in the field of environmental analytics, using English language + - + - - - - - - - -
M_U003 Student is able to interpret the obtained results, as well as formulate conclusions - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

• Environmental samples preparation (water, wastewater, sludge)
• Fundamentals of UV/VIS spectroscopy and IR sp ectroscopy
• Beer-Lambert’s law
• Separation techniques
• Liquid chromatography (TLC, HPLC)
• Gas chromatography
• Ion-exchange chromatography (HPIC)
• Detectors in chromatographic analysis
• Examples of application of chromatographic methods in environmental science
• Data analysis (the calibration curves, spectral analysis, quality and quantity analysis)

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Environmental samples preparation (solid phase extraction and Soxhlet extraction).
2. Spectrometric methods in water and wastewater quality control.
3. Measurement of total, organic and inorganic carbon in environmental samples.
4. Separation, detection and determination of selected organic compounds (non steroidal anti-inflammatory drugs, antibiotics and preservatives) in aquatic samples by means of high performance liquid chromatography (HPLC).
5. Analysis of oil samples using Fourier transform infrared spectrometer (FTIR).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade from a written colloquium (T) and evaluation of laboratory exercises (L) is calculated as follows: percent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH
Final grade (OK) is calculated as weighted average of a written colloquium (T) and colloquium and report from laboratory exercises (L):
OK = 0.5*w*T + 0.5*w *L + AC
W = 1 for first evaluation deadline, w = 0.9 for 1st retake , w = 0.8 for 2nd retake.
For activity during lectures and laboratories student May obtain AC (points for activity). AC = 0 – 0.5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Student is expected to have the basic knowledge of chemistry and fundamentals of analytical chemistry.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. S. Ahuja, N. Jespersen: Modern Instrumental Analysis, Elsevier, 2006
2. P. Konieczka, J. Namieśnik: Quality Assurance and Quality Control in the Analytical Chemical Laboratory: A Practical Approach, CRC Press, 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak