Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Catalysis in fuel industry and air pollution control
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-201-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Samojeden Bogdan (bogdan.samojeden@agh.edu.pl)
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to explain and analyse surface phenomena, with special stress laid on catalytic processes, methods of preparation, structure and properties of catalysts TC2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student is able to discuss and analyse catalytic technologies in fuels processing TC2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student is able to assess the usefulness of the latest developments in catalysis, especially in respect to the fuel-energy sector. The student can perform critical analysis of existing technologies, especially in fuel-energy sector TC2A_U17, TC2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji
M_U002 Student is able to work individually and in a team, carrying out various functions, using English language TC2A_U07, TC2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie
M_U003 Student is able to plan and carry out experiments in chemical laboratory, and interpret the obtained results and formulate conclusions TC2A_U23, TC2A_U09, TC2A_U15 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team TC2A_K04 Zaliczenie laboratorium
M_K002 Student can demonstrate her/his ability for thinking creatively by generating new ideas and solutions TC2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Sprawozdanie
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to explain and analyse surface phenomena, with special stress laid on catalytic processes, methods of preparation, structure and properties of catalysts + - + - - - - - - - -
M_W002 Student is able to discuss and analyse catalytic technologies in fuels processing + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to assess the usefulness of the latest developments in catalysis, especially in respect to the fuel-energy sector. The student can perform critical analysis of existing technologies, especially in fuel-energy sector + - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to work individually and in a team, carrying out various functions, using English language - - + - - - - - - - -
M_U003 Student is able to plan and carry out experiments in chemical laboratory, and interpret the obtained results and formulate conclusions - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team - - + - - - - - - - -
M_K002 Student can demonstrate her/his ability for thinking creatively by generating new ideas and solutions - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Lectures:
• Introduction to the course. The content of the course and requirements for the completion of the course.
• The role of catalytic processes in fuel and energy sector
• Interface phenomena. Fundamentals of adsorption. Physical sorption and chemisorption.
• Porous solids and their characterization.
• The application of adsorbents.
• The structure of catalysts – the role of active component, carrier and promoters.
• Acidic catalysts.
• Dispersion. Bi-functional catalysts.
• Monoliths. The preparation of catalysts. Deactivation and the methods of its limitation.
• Methods of catalysts characterization.
• Selected catalytic processes in fuel industry and air pollution control: DeNOx processes, HDS, catalytic reforming
The lectures are illustrated with industrially relevant case studies: e.g. what are the differences in the structure of HDS catalyst for light and heavy oil fractions, which catalysts are used in industry for DeNOx processes, etc.
During lectures problems are presented to the students – the students discuss the possible solutions in the current or the following lecture.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratory classes:
1. Treatment of wastewater by adsorption method
2. The preparation of catalysts
3. The determination of textural properties
4. Characterization of catalysts: FTIR, XRD
5. The determination of catalytic performance
The description of report form is available on http://home.agh.edu.pl/bsamo1

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade from a written examination (E) and evaluation of laboratory exercises (L) is calculated as follows: procent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH
Final grade (OK) is calculated as weighted average of a written colloquium (T) and colloquium and report from laboratory exercises (L):
OK = 0.5*w*E + 0.5*w *L + AC
w = 1 for first evaluation deadline, w =0.9 for 1st retake , w=0.8 for 2nd retake.
For activity during lectures and laboratories student may get AC (points for activity). AC = 0 – 0.5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of chemistry and physical chemistry

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J. Ościk, Adsorption, PWN, 1982
2. J.T. Richardson, Principles of catalysts development, New York, London, Plenum Press, 1992
3. Handbook of Heterogenous Catalysis, ed. G. Ertl, H.Knoezinger, Wiley-VCH, 2000
4. Relevant articles in scientific journals, e.g. Applied Catalysis, Catalysis Today, Journal of Catalysis, etc. (Check the database in the SciFinder and/or the Web of Science).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak