Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biotechnology
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-202-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to explain basic notions in biotechnology TC2A_W05 Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_W002 Student is able to define application of biotechnology for technological processes and renewable fuels production and processing TC2A_W09 Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare experiment related to biotechnology use in industry, especially in energy sector as an individual work or team labour TC2A_U24, TC2A_U03 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence in biotechnology. TC2A_K01 Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to explain basic notions in biotechnology + - + - - - - - - - -
M_W002 Student is able to define application of biotechnology for technological processes and renewable fuels production and processing + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare experiment related to biotechnology use in industry, especially in energy sector as an individual work or team labour - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to seek new information and update her/his professional and personal competence in biotechnology. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Introduction to biotechnology; historical background, applications, biotechnology in power production and
environmental protection. The methods of development of a biotechnology process: modernization, innovation,
investigation, implementation, and optimization. Screening and improvement of bioprocess. Metabolism and
metabolites. Industrial microorganisms. The terms of bioprocess: carrying; bioreactors, strains of
microorganisms and raw material choice. Biocatalysis and enzymes. Septic safety. Selected bioprocesses in
energy sector.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Bioethanol – fermentation and purification, biogas – production with using common available
substrates, screening – planting of the yeast, microscopic control of microbiologic growth,
biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), starch – isolation from
raw material and properties, bio-stabilization and disinfection

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 13 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% grade of final test + 50% grade for laboratory

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

T.Srinivas “Environmental Biotechnology”, New Age International (P) Ltd. 2008
Khan „Basic Concepts of Biotechnology”, Ukaz Publications 2006
C. Ratledge „Basic Biotechnology”, Cambridge University Press 2006
D. M. Mousdale „Biofuels Biotechnology Chemistry and Sustainable Development”, CRC Press Inc. 2008
G. Najafpour „Biochemical Engineering & Biotechnology”, Elsevier Science Publishers 2006
http://www.iea.org/publications/free_all.asp
http://www.iea.org/publications/free_all_papers.asp

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak