Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fluidization and Solid-Gas Systems
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-203-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Ściążko Marek (msc@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Ściążko Marek (msc@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Will be able to describe and classify an implementation of typical fluidization and other gas-solid systems, and formulate principles of their design TC2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Will be able to formulate and describe fluidization process arrangement and specific component’s function, particularly in high velocity fluidization. Will be able to calculate main process parameters. TC2A_W11, TC2A_W03 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Will be able to acquire, critically evaluate and creatively process information on gas-solid systems aerodynamics TC2A_U01 Projekt
M_U002 Will be able to analyze and explain specific engineering problems of fluid bed systems TC2A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Will be aware of the social role of the graduate of technical university, particularly in the dissemination of technical culture in society and communicating in a meaningful and attractive way information on the achievements of solid-gas systems engineering and its effects on development of fossil fuel technologies. TC2A_K07 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Will be able to describe and classify an implementation of typical fluidization and other gas-solid systems, and formulate principles of their design + - - - - - - - - - -
M_W002 Will be able to formulate and describe fluidization process arrangement and specific component’s function, particularly in high velocity fluidization. Will be able to calculate main process parameters. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Will be able to acquire, critically evaluate and creatively process information on gas-solid systems aerodynamics - - - + - - - - - - -
M_U002 Will be able to analyze and explain specific engineering problems of fluid bed systems - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Will be aware of the social role of the graduate of technical university, particularly in the dissemination of technical culture in society and communicating in a meaningful and attractive way information on the achievements of solid-gas systems engineering and its effects on development of fossil fuel technologies. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introduction to the Phenomenon of Fluidization
2. Industrial applications of Fluidized Beds
3. Fluidization and Mapping of Flow Regimes
4. Fluidized Bubbling Bed Modeling
5. Solid Vertical Transport in Gas Phase
6. High Velocity Fluidization
7. Particle–to-Gas Heat and Mass Transfer
8. The RTD and Size Distribution of Solids in Fluidized Beds
9. The Design of Noncatalytic Gas-Solids Reactors

Ćwiczenia projektowe:

Each student will be provided with a set of pdfs containing lectures and technical data concerned with fluidization phenomenon. Students are then required to use the data for the process calculation and specific problems solution. The students will use MathCad engineering code for this practical activity.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluation is a shared responsibility between the teacher and the student. The purpose of the
evaluation is to demonstrate how well the student has learned specific course materials, the principles, concepts and terms relevant to the fluidization field, and to determine the students’ ability to apply that knowledge to specific engineering problems.

Final grade (OK) is calculated as weighted mean of lecture tests (T), and project delivered work (P):
OK = 0,6·w·T + 0,4·P
w – student’s activity; w=1; attending at least 80% of lectures, w = 0,7 more than 50% and less than 80%, w = 0,3 for more than 50% unjustified absences.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Daizo Kunii, Octave Levenspiel. Fluidization Engineering, Butterworth-Heinemann, 2nd Edition

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak