Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Gasification
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-204-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Ściążko Marek (msc@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab, prof. AGH Porada Stanisław (porada@agh.edu.pl)
mgr inż. Stępień Leszek (lstepien@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Is able to describe advances in the field of the implementation of typical gasification processes, principles of their design and evaluation of technical and economic factor TC2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Is able to specify main components of gasification technology, describe they role, categorize different process options and applications. TC2A_W11 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources in English TC2A_U01 Projekt,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Is able to prepare and present an oral presentation in English on issues related to gasification resulted from practical exercises TC2A_U05 Prezentacja,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Can discuss the social role of the graduate of technical university, particularly in the dissemination of technical culture in society and can communicate in a meaningful and attractive way information on the achievements of applied chemistry and its effects on development of modern technologies, especially in the fuel – energy sector TC2A_K07 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Is able to describe advances in the field of the implementation of typical gasification processes, principles of their design and evaluation of technical and economic factor + - - - - - - - - - -
M_W002 Is able to specify main components of gasification technology, describe they role, categorize different process options and applications. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources in English - - - + - - - - - - -
M_U002 Is able to prepare and present an oral presentation in English on issues related to gasification resulted from practical exercises - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can discuss the social role of the graduate of technical university, particularly in the dissemination of technical culture in society and can communicate in a meaningful and attractive way information on the achievements of applied chemistry and its effects on development of modern technologies, especially in the fuel – energy sector + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

World balance of primary energy sources; General characteristics of solid fuel conversion processes, status and perspective of gasification technologies. Solid fuels for gasification processes: characteristics, classification and methods of fuel analysis. Fundamentals of biomass and coal gasification: mechanism and reactions of gasification, coal and biomass pyrolysis, thermodynamic and kinetic aspects of gasification, bed types, feed systems, process classification, process selection, gasification criteria. Overview of industrial gasification technologies.
Coal upgrading for gasification reactors; steam and oxygen production for coal gasification. Syngas upgrading: gas impurities, gas quality requirements for chemical syntheses and IGCC, cooling processes, removal of acid gases. Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC), gas from coal gasification for chemical applications; hydrogen production by coal gasification; Gas to Liquids Processes GTL.
UCG – Underground coal gasification. Biomass gasification: kind of fuel, fuel input, application, feedstock related problems; Overview of commercial gasification technologies of biomass gasification and co-gasification of coal and biomass. Utilization of by-products and waste treatment; Environmental performance of coal gasification; Techno-economic assessment of coal gasification processes.

Ćwiczenia projektowe:

Each student will be provided with research papers and books as well technical data concerned with particular gasification processes and units. Students are then required to prepare and present the process design and/or mass and energy balance for a selected process of coal or biomass gasification and syngas upgrading.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Wykonanie projektu 35 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluation is a shared responsibility between the teacher and the student. The purpose of the
evaluation is to demonstrate how well the student has learned specific course materials, the principles, concepts and terms relevant to the gasification field, and to determine the students’ ability to apply that knowledge to specific situations.

Final grade (OK) is calculated as weighted mean of lecture test (T), seminar delivered work (P), and final exam (FE):
OK = 0,3·w·T + 0,2·P +0,5·FE
w – student’s activity; w=1; attending at least 80% of lectures, w = 0,7 more than 50% and less than 80%, w = 0,3 for more than 50% unjustified absences.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Borowiecki, T. Sciazko M. i in. Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego. IChPW, Zabrze, 2008.
• Higman Ch., Burgt M., Gasification, Elsevier, 2003.
• http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/gasification/pubs/market.html#program, Gasification Systems, DOE Reports,
• http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/gasification/pubs/pdf/Gasification_Technologies.pdf, Gasification Technologies, DOE Report, 2002.
• http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/cctc/resources/pdfs/wabsh/Final%20_Report.pdf, Wabash River Coal Gasifcation, Repowering Project, DOE Report, 2000.
• http://www.tampaelectric.com/data/files/PolkDOEFinalTechnicalReport.pdf, Tampa Electric Polk Power Station, Final Report, DOE, 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak