Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Carbon dioxide mitigation technologies
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-205-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
mgr inż. Stępień Leszek (lstepien@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Is able to describe advances in the field of the implementation of typical carbon mitigation processes, principles of their design and evaluation of technical and economic factor TC2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Is able to formulate and evaluate different technology options for fossil fuels processing and related carbon dioxide emission TC2A_W11 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources in English TC2A_U01 Referat,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Is able to prepare and present an oral presentation in English on issues related to carbon dioxide technological sources and emission, particularly on carbon capture and storage technology TC2A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Can discuss the social role of the graduate of technical university, particularly in the dissemination of technical culture in society and can communicate in a meaningful and attractive way information on the achievements of applied chemistry and its effects on development of modern technologies, especially in the fuel – energy sector TC2A_K07 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Is able to describe advances in the field of the implementation of typical carbon mitigation processes, principles of their design and evaluation of technical and economic factor + - - - - - - - - - -
M_W002 Is able to formulate and evaluate different technology options for fossil fuels processing and related carbon dioxide emission + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources in English - - - - - + - - - - -
M_U002 Is able to prepare and present an oral presentation in English on issues related to carbon dioxide technological sources and emission, particularly on carbon capture and storage technology - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Can discuss the social role of the graduate of technical university, particularly in the dissemination of technical culture in society and can communicate in a meaningful and attractive way information on the achievements of applied chemistry and its effects on development of modern technologies, especially in the fuel – energy sector + - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

World needs to develop a balanced portfolio of energy generation mix that will address climate change concerns. The knowledge of “climate portfolio” needs to be developed by better understanding the science and the potential impacts, developing technological responses for adaptation and mitigation, and formulating policies that take into account the economic costs. The purpose of this course is to discuss an important opportunity which we should consider as part of technological response, namely the capture and sequestration of CO2 from large stationary sources.
The motivation for developing CO2 capture and sequestration technologies will be discussed and some background information provided, looking at both the history and economics of this mitigation option. The major technological components will be discussed- capture technology, geological storage, and direct utilization. An important issue of system integration will be provided including economy of energy generation. Particular attention will be paid to carbon dioxide direct utilization in chemical processes.
Carbon dioxide is considered to be main challenge for power generation as well as for any other industrial application of coal. Poland’s energy sector is primarily based on coal combustion that covers almost 90% of demand. Future development of that sector depends on the restriction on carbon dioxide emission or trading value of allowances. There are three main technological approaches to the development of new coal based generation capacity, namely:
• Air blown combustion and carbon dioxide separation from flue gases by chemical absorption.
• Oxy – combustion of coal and separation of carbon dioxide by water vapors condensation.
• Gasification of coal and carbon dioxide separation by physical absorption.
The fossil fuel power plants development strategy and technologies will be evaluated including:
Options of CO2 reduction. The methods of separation of CO2 from combustion gases – the state-of-art and emerging technologies: chemical absorption, physical absorption, adsorption, cryogenic separation, membrane methods. Industrial examples of coal-fired plants with CO2 capture. CO2 transport. CO2 storage: maturity of technologies. Dangers of storage. Direct and indirect industrial utilization of carbon dioxide. New technologies of CO2 chemical utilization under study.

Zajęcia seminaryjne:

Students will be provided with related papers and books on the subject. Students will be required to prepare and deliver short writing and/or presentation on the subject of carbon capture technologies integrated with energy generation or technologies used for chemicals production. The following topics will be researched:
• Post – combustion technological concept of carbon dioxide capture; efficiency penalty; energy generation cost
• Pre – combustion technological concept of carbon dioxide capture; efficiency penalty; energy generation cost
• Oxy – combustion technological concept of carbon dioxide capture; efficiency penalty; energy generation cost
• Chemical use of carbon dioxide – polygeneration of energy and chemicals
• Carbon footprint of other coal conversion processes

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluation is a shared responsibility between the teacher and the student. The purpose of the evaluation is to demonstrate how well the student has learned specific course materials, the principles, concepts and terms relevant to the gasification field, and to determine the students’ ability to apply that knowledge to specific situations.

Final grade (OK) is calculated as weighted mean of lecture test (T) and problem solving seminar (P):
OK = 0,4·w·T + 0,6·P

w – student’s activity; w=1; attending at least 85% of lectures, w = 0,7 more than 70% and less than 85%, w = 0,3 for more than 50% unjustified absences

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Borowiecki, T. Sciazko M. i in. Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla – ocena potencjału rozwojowego. IChPW, Zabrze, 2008.
• Journal Elsevier Publishing – Fuel
• Journal Elsevier Publishing – Fuel processing Technology
• http://www.globalccsinstitute.com/publications?page=1, Global CCS Institute Publications
• http://www.zeroemissionsplatform.eu/carbon-capture-and-storage.html, Zero Emission Technology Platform EU
• http://www.netl.doe.gov/technologies/carbon_seq/overview.html, DOE USA Publications

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak