Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced liquid biofuels
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-206-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Jakóbiec Janusz (jjakobie@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Jakóbiec Janusz (jjakobie@agh.edu.pl)
dr inż. Wądrzyk Mariusz (wadrzyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has knowledge on methods of conversion of diverse biomass feedstocks into liquids, has knowledge in the field of novel technologies of advanced biomass processing. TC2A_W01, TC2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Student has knowledge on liquid fuel quality specification in respect to the engines, and in respect to environment. TC2A_W11, TC2A_W10, TC2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student is able to use optimization methods and solve practical problems in the field of motor fuel blending. TC2A_U12 Projekt
M_U002 Student is able to plan and carry out experiments in chemical laboratory, and interpret the obtained results and formulate conclusions. Student is able to work individually and in a team, carrying out various functions, using English language TC2A_U03, TC2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of the importance and understanding of the effects of non-technical aspects and results of engineering activities of biofuels production and practical employment, especially in respect to environment and socioeconomic aspects. TC2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student understands the need for additional training and improvement his/her professional and personal competence in respect to fuel/energy sector. TC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has knowledge on methods of conversion of diverse biomass feedstocks into liquids, has knowledge in the field of novel technologies of advanced biomass processing. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student has knowledge on liquid fuel quality specification in respect to the engines, and in respect to environment. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to use optimization methods and solve practical problems in the field of motor fuel blending. - - + + - - - - - - -
M_U002 Student is able to plan and carry out experiments in chemical laboratory, and interpret the obtained results and formulate conclusions. Student is able to work individually and in a team, carrying out various functions, using English language + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of the importance and understanding of the effects of non-technical aspects and results of engineering activities of biofuels production and practical employment, especially in respect to environment and socioeconomic aspects. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student understands the need for additional training and improvement his/her professional and personal competence in respect to fuel/energy sector. + - + + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introduction to the course. The content of the course and requirements for the completion of the course. The role of fossil liquid fuels in transportation end energy sector.
2. Fuels for transportation. Physical and chemical property characterization data. Internal combustion engines. Alternatives to fossil fuels. Renewable fuels (biofuels)
3. Biomass and wastes (organic raw materials) as feedstocks for biofuels production. First- and next-generation biofuels. Advanced biofuels.
4. Conversion of lignocellulosic and algal biomass, and wastes into biofuels and chemicals
5. Sustainable development, environment and socioeconomic aspects. Politics, profit, and perspectives.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Students work in a group. Each group carries out 3 experiments out of the listed 4.
1. Distillation. Boiling Point Curves for diesel fuel and biodiesel
2. Impact of bioethanol on volatility of motor gasoline. The determination of alcohols and ethers in motor gasoline
3. The preparation of biodiesel by transestrification of fats. The determination of selected quality parameters for biodiesel: viscosity low temperature properties (CP, PP, CFPP), Cetane Index
4. Oxidative stability of bio-oils

Ćwiczenia projektowe:

Additive and non-additive motor fuel properties.
Linear programming for fuel blending. Various mixing rules along with correlation used to estimate the fuel blend properties.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade from a written exam (test) (T), evaluation of laboratory exercises (L) and evaluation of project (P) is calculated as follows: percent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH
Final grade (OK) is calculated as weighted average of a written colloquium (T), colloquium and report from laboratory exercises (L) and project (P):
OK = 0.5*w*T + 0.25*w L + 0.25w *P + AC
W = 1 for first evaluation deadline, w =0.9 for 1st retake , w=0.8 for 2nd retake.

For activity during lectures and laboratories student may get AC (points for activity). AC = 0 – 0.5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of organic chemistry and physical chemistry

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Robert C. Brown: Thermochemical Processing of Biomass: conversion into fuels, chemicals and power; J. Willy & Sons Ltd., Great Britain, 2011.
2. Peter M. Maitlis, Arno de Clerk: Greener Fischer-Tropsch Processes for Fuels and Feedstocs;. J. Wiley-VCH Verlag GmbH, Wenheim, Germany.
3. Jean Claude Guibet, Emmanuelle Faure: Fuels and Engines: technology, energy, environment; Ed. Technip, Paris 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak