Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Renewable energy
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-207-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Szubel Mateusz (mszubel@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 student is able to define mathematical methods used to describe processes in energetics and to solve problems in technological practice TC2A_W02 Kolokwium
M_W002 is able to analyze functioning of the renewable energy systems, their forecasting, planning and development, taking into account of technical, social, economic, environmental and legal factors (issues) TC2A_W07 Kolokwium
M_W003 is able to compare with advanced methods of using renewable energy resources, including their storage and collaboration with fuel - energy systems TC2A_W09 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 can ensure adequate protection of his/her own workplace and assess the risks during testing, measurements and experiments TC2A_U15 Kolokwium
M_U002 is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources, also in English TC2A_U01 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 can define the social role of the graduate of technical university, particularly in the dissemination of technical culture in society and communicating in a meaningful and attractive way information on the achievements of applied energetics and its effects on development of modern technologies, especially in the renewable energy sector TC2A_K07 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 student is able to define mathematical methods used to describe processes in energetics and to solve problems in technological practice + - - - - - - - - - -
M_W002 is able to analyze functioning of the renewable energy systems, their forecasting, planning and development, taking into account of technical, social, economic, environmental and legal factors (issues) + - - - - - - - - - -
M_W003 is able to compare with advanced methods of using renewable energy resources, including their storage and collaboration with fuel - energy systems - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 can ensure adequate protection of his/her own workplace and assess the risks during testing, measurements and experiments - - + - - - - - - - -
M_U002 is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from the scientific literature databases, and other properly chosen sources, also in English - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 can define the social role of the graduate of technical university, particularly in the dissemination of technical culture in society and communicating in a meaningful and attractive way information on the achievements of applied energetics and its effects on development of modern technologies, especially in the renewable energy sector - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

• Introduction to solar energy: solar constant, time equation, transfer of solar radiation through the atmosphere. Introduction to mathematical theory of solar collector, basic parameters of solar collector, construction and types, components. Examples of thermal solar installations,

• Introduction to photovoltaic, band structure of solid state, photovoltaic effect, characteristics of the solar cells, full spectrum photovoltaic systems, hybrid systems: photovoltaics+thermics, thermophotovoltaics. Photovoltaic power plants,

• Wind energy: origin of the winds, wind power, Betz’ law, basic parameters of the wind, different scale wind systems, small wind turbines, urban wind turbines, future technologies of wind energy conversion. Wind energy systems,

• Water energy, different scale water energy systems, turbine types, ocean energy (OTEC, tidal, wave, salinity difference, etc.). Conversion of water energy,

• Origin of geothermal energy, geothermal energy systems, ground heat exchangers, heat pumps,

• Biomass energy and biomass energy systems – thermal and electric energy and integration with other energy systems (e.g. with fuel cells),

• Technologies devoted to storage and transfer, their compatibility with RES, introduction to virtual power plants.

Problems discussed with students during lectures – e.g.:

• The environmental and social aspects of renewables,
• Problems of the renewable energy systems integration,
• Issues of alternative methods of the renewable energy storage,
• Solutions for improvement of the renewable energy conversion efficiency;

Ćwiczenia laboratoryjne:

Students measure performance of solar flat-plate and evacuated collectors, efficiency of photovoltaic module with/without the Sun tracer, test efficiency of model energy systems (wind turbine, water Pelton turbine), conduct measurements of full scale biomass system (boiler with storage unit), hydrogen systems with fuel cells.
The evaluation of students is based on reports, prepared by members of teams (two person) in which students realize experiments during laboratories.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluations of laboratory exercises (L) are calculated on the basis of the points from the reports and activities in the laboratory, under the Rules of Studies University. Evaluation of the lecture (Z) is determined on the basis of the results of the first completion test in accordance with the Regulations Studies University.

Final rating (FR) is calculated as a weighted average of these ratings
FR = 0.4 · a · Z + 0.6 · a · L
w = 1 for the I term, w = 0.9 for the second term, w = 0.8 for third term

Wymagania wstępne i dodatkowe:

General knowledge of physics and mathematics. Ability to perform laboratory measurements, general knowledge of measurement techniques and basics of data processing.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Handbook of energy efficiency and renewable energy, edited by F. Kreith, D. Yogi Goswani, CRC Press, 2007

2. B. Sorensen, Renewable energy conversion, transmission and storage, Academic Press, 2007

3. V. Quaschning, Understanding Renewable Energy Systems, Earthscan, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak