Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Low emission combustion
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-210-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Klimanek Adam (adam.klimanek@polsl.pl)
Osoby prowadzące:
Klimanek Adam (adam.klimanek@polsl.pl)
Katelbach-Woźniak Anna (anna.katelbach@polsl.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to explain noxious substances formation as well as primary and secondary emission reduction techniques TC2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student is able to define the design and operation of devices used for emission control TC2A_W07, TC2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student is able to identify conditions (type of boiler, fuel, operating conditions) which cause a risk of pollutants formation TC2A_U04, TC2A_U01 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student is able to select and design primary and secondary technologies for emission reduction of noxious compounds typical for energy sector TC2A_U21, TC2A_U17, TC2A_U11 Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team TC2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to explain noxious substances formation as well as primary and secondary emission reduction techniques + + + - - - - - - - -
M_W002 Student is able to define the design and operation of devices used for emission control + + + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to identify conditions (type of boiler, fuel, operating conditions) which cause a risk of pollutants formation + + + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to select and design primary and secondary technologies for emission reduction of noxious compounds typical for energy sector - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team - + + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

• Ecological noxiousness of combustion, importance of combustion, primary and secondary contamination, main pollutants and emission sources, emission factors, regulations
• Mechanisms leading to formation and emission of nitrogen oxides, sulphur oxides, carbon monoxide, hydrocarbons and particulate matter in the course of combustion
• In-situ methods of emission reduction of noxious substances
• Secondary methods of reduction of nitrogen oxides, sulphur oxides and particulate matter

Ćwiczenia audytoryjne:

Problems solving classes are carried out by students. They are instructed by assistant professor how to design devises of noxious substances reduction. Then students are expected to undertake a number of small individual projects.

Ćwiczenia laboratoryjne:

The laboratory exercises are based on a series of experiments carried out by students. The experiments are carried out in small groups. Students need to acquire knowledge about the processes, experimental facilities and procedures prior to the lab, based on materials prepared by the instructors. Then students are expected to prepare reports from each experiment.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade from a written colloquium (T) and evaluation of problems solving classes © is calculated as follows: percent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH
Final grade (OK) is calculated as weighted average of a written colloquium (T) and colloquium from problems solving classes © and laboratories (L):
OK = 1/3*w*T + 1/3*w*C + 1/3*w*L + AC
w = 1 for first evaluation deadline, w =0.9 for 1st retake , w=0.8 for 2nd retake.
For activity during lectures, problems solving classes and laboratories student may obtain AC (points for activity). AC = 0 – 0.5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of thermodynamics, heat and mass transfer, chemistry and fluid mechanics

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R.K. Wilk, Low emission combustion, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2002
2. L.D. Smoot, Fundamentals of coal combustion for clean and efficient use, Elsevier, 1993
3. J. Jarosiński, Techniki czystego spalania, WNT, 1996
4. W. Kordylewski (red) Spalanie i paliwa, I, II, III, IV wydanie, Pol. Wroc., 2005
5. S.R. Turns, An Introduction to Combustion: Concepts and Applications, 2nd Edition, Mc Graw Hill, 2000
6. J. Konieczyński, Oczyszczanie gazów odlotowych, Wyd. Pol. Śl., Gliwice, 1993
7. J. Kuropka, Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń gazowych, Pol. Wroc., 1996
8. J. Więckowska, Katalityczno-adsorpcyjne odsiarczanie gazów, Pol. Wroc., 1994

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak