Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
CFD modeling with ANSYS Fluent
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-212-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Nowak Andrzej (andrzej.j.nowak@polsl.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Nowak Andrzej (andrzej.j.nowak@polsl.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to explain heat and mass transfer processes typical for energy sector together with their mathematical description. TC2A_W02, TC2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Student is able to explain mathematical and computer simulation of heat and mass transfer processes typical for energy sector. TC2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Student is able to use commercial software for simulation of heat and mass transfer processes typical for energy sector. TC2A_U01, TC2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Student is able to investigate of heat and mass transfer processes typical for energy sector and design appropriate equipment. TC2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team TC2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to explain heat and mass transfer processes typical for energy sector together with their mathematical description. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student is able to explain mathematical and computer simulation of heat and mass transfer processes typical for energy sector. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to use commercial software for simulation of heat and mass transfer processes typical for energy sector. + - + - - - - - - - -
M_U003 Student is able to investigate of heat and mass transfer processes typical for energy sector and design appropriate equipment. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

• Introduction to CFD.
• Fundamental governing equations – continuity, momentum and energy.
• Methodology of solving CFD problems.
• Coupling of velocity and pressure fields.
• Modelling of turbulent flows.
• Modelling of radiation.
• Multiphase flows and their modelling.
During lectures students are given problems to solve which are then disscussed.

Ćwiczenia laboratoryjne:

1.Definition of geometry of the body.
2.Discretization of above considered object and generation of appropriate mesh.
3.Definition of materials of the object.
4.Definition of boundary/initial conditions for fluid flow and energy transport.
5.Selection of suitable solver and obtaining of convergent solution.
6.Postprocessing.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade from a written colloquium (T) and evaluation of computer laboratory exercises (L) is calculated as follows: procent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH
Final grade (OK) is calculated as weighted average of a written colloquium (T) and colloquium and report from laboratory exercises (L):
OK = 0.5*w*T + 0.5*w *L + AC
W = 1 for first evaluation deadline, w =0.9 for 1st retake , w=0.8 for 2nd retake.
For activity during lectures and laboratories student May obtain AC (points for activity). AC = 0 – 0.5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of heat transfer, fluid mechanics and numerical modelling

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.A.J. Nowak – lecture notes
2.ANSYS FLUENT – Tutorials
3.H.K. Versteeg, W. Malalasekera An Introduction to Computational Fluid Dynamics, The Finite Volume Method, Pearson Education Ltd. 2007
4.J.Tu, G.H. Yeoh, Ch. Liu Computational Fluid Dynamics, A Practical Approach, Elsevier 2008,
5.J.H. Ferzinger, M. Perić, Computational Methods for Fluid Dynamics, 2ed, Springer, 1999

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak