Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Radioactive elements in power industry and soil pollution control
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-213-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Kubica Barbara (bkubica@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Kubica Barbara (bkubica@agh.edu.pl)
dr hab. Szarłowicz Katarzyna (szarlowi@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student can: explain the kind of ionization radiation, distinguish natural and artificial radionuclide characterize environmental pollution explain the basis of radiochemistry techniques TC2A_W12, TC2A_W06, TC2A_W08, TC2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 Student can prepare the samples for radioanalytical analysis, make radioanalytical measurement (gamma and alpha spectrometry) TC2A_U23, TC2A_U09, TC2A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student can analyze spectra, evaluate radioactivity TC2A_U08, TC2A_U09, TC2A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student can write a report with describing of results of measurements . TC2A_U01, TC2A_U22, TC2A_U03, TC2A_U10 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team. TC2A_K04, TC2A_K02, TC2A_K03, TC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student can: explain the kind of ionization radiation, distinguish natural and artificial radionuclide characterize environmental pollution explain the basis of radiochemistry techniques + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can prepare the samples for radioanalytical analysis, make radioanalytical measurement (gamma and alpha spectrometry) - - + - - - - - - - -
M_U002 Student can analyze spectra, evaluate radioactivity - - + - - - - - - - -
M_U003 Student can write a report with describing of results of measurements . - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team. - - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
.

Bases of radioactivity, natural and artificial radionuclide. Ionization radiation. Techniques: alpha spectrometry, gamma spectrometry, beta spectrometry. Contamination of environment.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Analytical process in alpha and gamma spectrometry (sample preparation, spectrum analysis, alpha and gamma spectrometry measurements).

Zajęcia seminaryjne:

Contamination of environmental components – presentation.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 10 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,5·w·Z + 0,25·w·C + 0,25·w·L
w = 1 dla I term, w = 0,9 dla II term, w = 0,8 dla III term

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Chemistry and Analysis of Radionuclides and Analysis of Radionuclides, Hou Xiaolin, Lehto Jukka, Editor: Wiley Vch Verlag Gmbh.
2. Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Gregory Choppin, Jan-Olov Liljenzin, JAN RYDBERG, Christian Ekberg.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak