Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diploma seminar
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-301-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to define the possible influence of subject of his/her thesis on the development of economy and/or industry TC2A_W04, TC2A_W07, TC2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Student is able to choose the optimal method of solving the problem connected with diploma thesis TC2A_W04, TC2A_W07, TC2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare a presentation on a given technological subject TC2A_U05, TC2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 Student is able to prepare the plan and schedule of diploma thesis TC2A_U06, TC2A_U05, TC2A_U09 Aktywność na zajęciach,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_U004 Student can propose the optimal solution to the problems met during the work on the project for diploma thesis TC2A_U12, TC2A_U13, TC2A_U14
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of his/her responsibility for the realised tasks , as well as for keeping the ethical principles TC2A_K04, TC2A_K05, TC2A_K03 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to define the possible influence of subject of his/her thesis on the development of economy and/or industry - - - - - + - - - - -
M_W002 Student is able to choose the optimal method of solving the problem connected with diploma thesis - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare a presentation on a given technological subject - - - - - + - - - - -
M_U002 Student is able to prepare the plan and schedule of diploma thesis - - - - - + - - - - -
M_U004 Student can propose the optimal solution to the problems met during the work on the project for diploma thesis - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of his/her responsibility for the realised tasks , as well as for keeping the ethical principles - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Student prepares a presentation reporting the progress of his/her diploma thesis. The presentation is accompanied by the discussion with other diploma students. Each student prepares at least two presentations. The second presentation should summarize the results of diploma project.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 250 godz
Punkty ECTS za moduł 10 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 220 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = grade from presentation

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Completion of two semesters of second cycle studies in Chemical Technology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

The list of required basic literature is prepared by the supervisor, depending on the subject of MSc thesis project. The student carries out extensive literature search for MSc thesis.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak