Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
MSc thesis
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-302-CF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Clean Fossil and Alternative Fuels Energy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has an extended knowledge in the subject of Diploma Thesis: is able to define, explain and thoroughly discuss the background and scientific/industrial importance of the subject, as well as methods and results of Diploma Thesis TC2A_W04, TC2A_W01 Egzamin,
Praca dyplomowa,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej,
Udział w dyskusji
M_W002 Student is aware of the consequences of infringement of intellectual property rights TC2A_W15 Recenzja pracy dyplomowej
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare a concise report or technical documentation of a technological project TC2A_U05, TC2A_U04 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Student is able to use scientific databases TC2A_U01 Praca dyplomowa,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Recenzja pracy dyplomowej
M_U003 Student is able to find appropriate scientific materials for literature overview of the subject of diploma thesis and is able to properly quote literature data TC2A_U04, TC2A_U01 Praca dyplomowa,
Recenzja pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can precisely define his/her scientific/technological interests and basing on them, appropriately choose the subject of diploma thesis TC2A_K06 Recenzja pracy dyplomowej
M_K002 Student can work under the guidance of an experienced supervisor and keep the necessary deadlines TC2A_K04, TC2A_K03 Praca wykonana w ramach praktyki ,
Recenzja pracy dyplomowej
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has an extended knowledge in the subject of Diploma Thesis: is able to define, explain and thoroughly discuss the background and scientific/industrial importance of the subject, as well as methods and results of Diploma Thesis - - - - - - + - - - -
M_W002 Student is aware of the consequences of infringement of intellectual property rights - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare a concise report or technical documentation of a technological project - - - - - - + - - - -
M_U002 Student is able to use scientific databases - - - - - - + - - - -
M_U003 Student is able to find appropriate scientific materials for literature overview of the subject of diploma thesis and is able to properly quote literature data - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can precisely define his/her scientific/technological interests and basing on them, appropriately choose the subject of diploma thesis - - - - - - + - - - -
M_K002 Student can work under the guidance of an experienced supervisor and keep the necessary deadlines - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

  • Discussion with supervisor of the tasks of student in diploma thesis
  • Literature search and the preparation of the overview of important points kinked directly to the subject of diploma thesis
  • scientific research experiments andor project calculations carried out by the student
  • Report on experimental results and preparation of conclusions
  • Preparation of the written version of the thesis

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 500 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Wykonanie projektu 230 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 90 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 150 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade = grade from diploma thesis

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Two semesters of the second cycle of studies in Chemical Technology completed

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak