Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku technologia chemiczna lub podobnym

Zasady rekrutacji:

Studia II stopnia na kierunku TC mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na tym kierunku, a także kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera, posiadający minimalny zbiór kompetencji związanych z podejmowanymi studiami, a w szczególności:
- zna podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem różnych surowców i substancji chemicznych,
- zna zasady termodynamiki, prawa przepływu ciepła i masy oraz mechaniki płynów,
- potrafi rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi,
- potrafi określić wpływ wybranych parametrów procesu technologicznego na jego wydajność/efektywność.

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia określone są w Uchwałach Senatu AGH nr 72/2013 z dn. 29.05.2013 roku i nr 96/2014 z dn. 30.05.2012 roku.

W przypadku rekrutacji kandydata, który ukończył w tym samym roku akademickim studia pierwszego stopnia na kierunku Energetyka, ocena uzyskana z części 1 egzaminu dyplomowego inżynierskiego(test) jest wliczana do wskaźnika rekrutacji.

O kwalifikacji 30 kandydatów na specjalności dyplomowania w ramach kierunku Technologia chemiczna, którzy uzyskali najniższy wskaźnik rekrutacji, decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej i zadeklarowane przez niego preferencje w wyborze specjalności, w ramach wolnych miejsc na tych specjalnościach.

Kolejność miejsc na liście rankingowej ustalana jest na podstawie wartości wskaźnika rekrutacji oraz liczby punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym na drugi stopień studiów (w przypadku takiej samej wartości wskaźnika rekrutacji dla kilku kandydatów).

Kierownicy Katedr mogą ustalić maksymalne limity studentów na specjalnościach realizowanych przez Katedrę.

Dolny limit ilości studentów:

12

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Magister inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr letni
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
90
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki techniczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Zgodnie z Misją Akademii Górniczo-Hutniczej kierunek w pełni realizuje postulat służby dla polskiej gospodarki, szczególnie w sektorze paliwowo-energetycznym, a aktualne przystosowywanie programów pełnego kształcenia na studiach (pierwszego, drugiego, a także trzeciego stopnia) prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw do zmieniających się realiów i nowych wymagań krajowych/międzynarodowych, scharakteryzowanych w kategoriach efektów kształcenia (wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych) w obszarze Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK), wpisuje się ściśle w Strategię Rozwoju Uczelni.

Nazwa specjalności:
Sustainable Fuels Economy

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

15

Semestry kontrolne:
drugi
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Student uzyskuje wpis na kolejny semestr po złożeniu w dziekanacie indeksu z zaliczonymi modułami.
Wpis można uzyskać przy deficycie punktów nie większym niż 15 ECTS w skali roku akademickiego.

Studia indywidualne:

Studia indywidualne SI na drugim stopniu studiów na wydziale EiP odbywają się zgodnie z Regulaminem Studiów w AGH i Uchwałą Rady Wydziału w/g następujących zasad:
1. Na studia indywidualne (SI) może być zakwalifikowany student studiów drugiego stopnia, który uzyskał ocenę średnią ze studiów pierwszego stopnia min. 4,25.
2. Dziekan kwalifikuje na studia indywidualne (SI) na podstawie wniosku studenta biorąc pod uwagę jego postępy w studiowaniu, zainteresowania, zdolności i osiągnięcia.
3. Dziekan zatwierdza dołączone do wniosku studenta: zaopiniowany przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia program studiów indywidualnych, opiekuna naukowego studenta oraz plan studiów indywidualnych.
4. Na studiach drugiego stopnia dziekan może zwrócić się o opinię dotyczącą programu i planu studiów indywidualnych do koordynatora specjalności (Kierownika Katedry).
5. Zmiany w programie kształcenia nie mogą dotyczyć kierunkowych efektów kształcenia i profilu kształcenia. Program studiów indywidualnych może być w części lub całości realizowany na uczelniach zagranicznych np. w ramach wymiany Erasmus.
6. Opiekun naukowy studenta przygotowuje ze studentem program i plan studiów indywidualnych, czuwa nad ich przebiegiem oraz służy pomocą studentowi w czasie realizacji programu studiów indywidualnych.
7. Studia indywidualne (SI) nie mogą przedłużyć terminu ukończenia studiów, a zaliczenie semestru (roku) studiów odbywa się zgodnie z Regulaminem studiów AGH.

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Ocena końcowa studiów (OK) zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Energetyki i Paliw jest średnią ważoną:

OK = 0,6*S + 0,2*E + 0,2*P

gdzie:
S – średnia ze studiów
E – ocena z egzaminu magisterskiego
P – ocena pracy magisterskiej

Inne:

Kwalifikacje Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent – w oparciu o pogłębioną znajomość możliwości wykorzystania metod matematyczno/fizyczno/informatycznych w zaawansowanej chemii stosowanej, jak również rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę chemiczną w obszarze nauk technicznych, uzupełnionym aspektami pozatechnicznymi o naturze ekonomiczno/prawno/społecznej, w połączeniu z umiejętnością jej zastosowania w technologii chemicznej, zwłaszcza w odniesieniu do energochemicznego przetwarzania surowców energetycznych, badania i modyfikowania właściwości fizykochemicznych oraz użytkowania paliw i energii – potrafi zaplanować i zaprojektować, zamodelować i przeanalizować, zrealizować i zoptymalizować złożone (typowe lub nietypowe) zadanie inżynierskie lub badawcze, zgodnie z wymaganiami najlepszych dostępnych technik (BAT). Zna język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu technologii chemicznej, a szczególnie paliwowo – energetycznej. Absolwent ma świadomość ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji i jest przygotowany nie tylko do podjęcia pracy zawodowej w przemyśle chemicznym/paliwowo – energetycznym/pokrewnym, na stanowiskach związanych z projektowaniem, organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych, ale także do kontynuacji kształcenia na trzecim stopniu studiów lub studiach podyplomowych.

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

- Egzamin w formie ustnej powinien sprawdzać wiedzę uzyskaną w ramach pierwszego i drugiego stopnia studiów oraz umiejętność jej właściwego, wzajemnego powiązania.
- Integralną częścią egzaminu jest obrona pracy dyplomowej.
- Jest wskazane, aby egzamin odbywał się z udziałem osób spoza jednostki prowadzącej studia.

Dodatkowe informacje:

- W przypadku studiów stacjonarnych liczba godzin wykładów i innych zajęć prowadzonych w dużych grupach nie przekraczać 50 % łącznej liczby godzin zajęć prowadzonych na uczelni, związanych z realizacją programu studiów.
- Łączny wymiar ćwiczeń, seminariów, zajęć laboratoryjnych i zajęć projektowych realizowanych w formie wymagającej obecności studenta na uczelni i zapewniającej mu możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym nie jest niższy niż 300 godzin.