Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Environmental protection
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-102-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Macherzyński Mariusz (macherzy@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Macherzyński Mariusz (macherzy@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to aquire an extensive knowledge of environmental issues, both general and specific for fuels and energy sectors. TC2A_W01 Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student is able to perform basic chemical analyses in the field of environmental protection. TC2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Umiejętności
M_U001 Student is aware of the latest developments in environmental protection; student can perform critical analysis of existing technologies, especially in the field of environmental protection in a coal-based energy sector. TC2A_U14 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_U002 Student is able to prepare and present an oral presentation in English on environmental issues TC2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie
M_U003 Student is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from scientific literature databases and other properly chosen sources (in English). TC2A_U01 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of the importance and understanding of the effects of non-technical aspects and results of engineering activities, including the impact on the environment and consequently the responsibility for the decisions taken; has the eco-friendly attitude. TC2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to aquire an extensive knowledge of environmental issues, both general and specific for fuels and energy sectors. + - + - - + - - - - -
M_W002 Student is able to perform basic chemical analyses in the field of environmental protection. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is aware of the latest developments in environmental protection; student can perform critical analysis of existing technologies, especially in the field of environmental protection in a coal-based energy sector. + - + - - + - - - - -
M_U002 Student is able to prepare and present an oral presentation in English on environmental issues - - + - - + - - - - -
M_U003 Student is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from scientific literature databases and other properly chosen sources (in English). - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is aware of the importance and understanding of the effects of non-technical aspects and results of engineering activities, including the impact on the environment and consequently the responsibility for the decisions taken; has the eco-friendly attitude. - - + - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Lectures:
During the course the students get fundamental knowledge on main components of the environment and their chemical composition. Biosphere, its role and range. The course gives the foundation to understanding of the behaviour and the migration of chemical substances in the environment, chemical correlations between main components of the environment and chemical cycles of elements.
1. Introduction: trends and tasks of environmental protection, contemporary approach to environmental problems.
2. Environment, ecosystems. Main components of environment.
3. Chemical, physical and geological composition and processes in environment.
4. Atmosphere and photochemistry. Bioprocesses, respiration and photosynthesis.
5. Heavy metals- sources, fate and toxicity. Organic contaminants.
6. Hydrosphere. Water and aqueous solutions. Municipal and industrial sewage. Water supply and waste water treatment.
7. Soils, sediments and land fields – characteristics, protection, recovery and reclamation.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Laboratory:
1. Organizational meeting; rules and procedures in the labs, handling with chemicals, lab. equipment and glass. New vocabulary.
2. Water supply, treatment and analysis. Inorganic components and parameters of natural waters. Analysis and comparison to environmental standards.
3. Heavy metals in environment: analysis of total mercury in fuels or wastes.
4. Ecological installations I. Field trip to a power plant.
5. Ecological installations II. Field trip to a sewage treatment plant of the Municipal Waterworks and Sewer Enterprise in Krakow.

Zajęcia seminaryjne:

Seminar:
Each presentation is prepared by a student. Subjects connected with the environmental protection issues, especially in coal-based energy sector, as well as current issues of interest in modern technologies of environmental protection, the application of renewable sources, environmental policy etc.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 30 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade evaluation of laboratory exercises (L) and evaluation of the seminar note (S) is calculated as follows: percent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH
Final grade (OK) is calculated as follows:
OK = 0.5*w*S + 0.5*w *L + AC
W = 1 for first evaluation deadline, w =0.9 for 1st retake , w=0.8 for 2nd retake.
For activity during seminars and laboratories student may get AC (points for activity). AC = -0.25 – 0.5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge of chemistry, analytical chemistry and physical chemistry

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Environmental Chemistry, Peter O’Neill, Chapman & Hall, UK, 1993 ( second edition or later editions)
2) Elements of Environmental Chemistry, Ronald A. Hites, Wiley-Interscience, A John Wiley & Sons,Inc.,
Publications, 2007
3) Environmental Chemistry, A Modular Approach, Ian Williams, John Wiley & Sons,Ltd, 2005
Additionally:
4) An Introduction to Environmental Chemistry, J.E.Andrews, P.Brimblecombe,T.D.Jickells, P.S.Liss, B.J.Reid,
Blackwell Publishing, Second Edition 2004,
5) Chemistry, Raymond Chang, McGraw-Hill 1998 or later editions

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak