Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energy technologies
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-105-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Filipowicz Mariusz (filipow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr inż. Szubel Mateusz (mszubel@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has advanced knowledge related with appliances and technologies of energy generation TC2A_W17 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Odpowiedź ustna
M_W002 Student is able to describe advanced methods and technologies of the renewable energy conversion TC2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student is able to use informations from the specialist literature to solve problems related with sector of fuels and energy TC2A_U01 Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands significance of improvement of proffesional and personal skills TC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has advanced knowledge related with appliances and technologies of energy generation + - - - - - - - - - -
M_W002 Student is able to describe advanced methods and technologies of the renewable energy conversion + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to use informations from the specialist literature to solve problems related with sector of fuels and energy - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands significance of improvement of proffesional and personal skills - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Generation technologies

Presentation of generatiojn technologies: steam and gas turbines, piston engines, Stirling engines, fuel cels, renewable energy technologies, nuclear technologies

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Distributed energy technologies

  Idea of DEG, practical realisation, virtual power plants, energy and information flow in VPP systems

 2. Integration of RES technologies and classical technologies

  Discussion about hybrid energy system including RES, clasical power system and other generation unita (eg. fuel cells)

 3. Cogeneration, trigeneraton and poligeneration

  Idea, realisation using particular generation technologies, fuel economy, case study

 4. Control methods in energy systems

  Problems of control, hadrware and software, intelligence techologies, case studies

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 55 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluations of laboratory exercises (L) are calculated on the basis of the points from the reports and activities in the laboratory, under the Rules of Studies University. Evaluation of the lecture (Z) is determined on the basis of the results of the first completion test in accordance with the Regulations Studies University.

Final rating (FR) is calculated as a weighted average of these ratings
FR = 0.4 · a · Z + 0.6 · a · L
w = 1 for the I term, w = 0.9 for the second term, w = 0.8 for third term

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) John R. Fanchi, Energy: TECHNOLOGY AND DIRECTIONS FOR THE FUTURE, Elsevier Academic Press, 2004;
2) Michael F. Hordeski, New Technologies for Energy Efficiency, The Fairmont Press, 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak