Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energy markets
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-107-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kamiński Jacek (kamjacek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Olkuski Tadeusz (olkuski@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
dr inż. Mirowski Tomasz (mirowski@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kamiński Jacek (kamjacek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 The student is able to outline how market structures affect functioning of energy markets and is able to discuss key aspects of energy and fuel markets. TC2A_W07, TC2A_W14 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 The student is able to: - assign a real energy market to one of theoretical market structures and explain the impact of such a market structure on functioning of energy market in question; - assess the outcomes of liberalisation reforms in energy markets; - list main energy companies functioning in generation/production, transmission, distribution and sales subsectors; - search for related scientific papers and use correct terminology in the field of energy markets. TC2A_U06, TC2A_U03, TC2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 The student can carry out an analysis and on this basis to develop a presentation on the energy market of a selected country. The student can compare the energy market of the country in question with the Polish energy market. The student can present the key results of the analysis and logically answer to questions asked by the lecturer and other students. TC2A_U05, TC2A_U03, TC2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 The student contributes constructively to the work carried out by the team that solves the problem of the energy markets of the selected country. TC2A_K02, TC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 The student contributes constructively to the discussion in classes and logically formulates arguments. TC2A_K02, TC2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 The student is able to outline how market structures affect functioning of energy markets and is able to discuss key aspects of energy and fuel markets. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to: - assign a real energy market to one of theoretical market structures and explain the impact of such a market structure on functioning of energy market in question; - assess the outcomes of liberalisation reforms in energy markets; - list main energy companies functioning in generation/production, transmission, distribution and sales subsectors; - search for related scientific papers and use correct terminology in the field of energy markets. + + - - - - - - - - -
M_U002 The student can carry out an analysis and on this basis to develop a presentation on the energy market of a selected country. The student can compare the energy market of the country in question with the Polish energy market. The student can present the key results of the analysis and logically answer to questions asked by the lecturer and other students. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student contributes constructively to the work carried out by the team that solves the problem of the energy markets of the selected country. - + - - - - - - - - -
M_K002 The student contributes constructively to the discussion in classes and logically formulates arguments. - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Lectures:

1. The basics of the theory of energy markets
2. Electricity markets
3. Natural gas and crude oil markets
4. Coal markets
5. Renewable energy markets
6. Liberalisation of energy markets
7. Ownership structure of energy market players
8. Market power in energy markets

Ćwiczenia audytoryjne:
Classes

Development of a presentation on energy market of a given country. It includes analysis of key (for a specific country) energy markets (electricity, natural gas, crude oil, etc.). The student carries out the analysis on the basis of data gathered from available databases (Eurostat, International Energy Agency (IEA), BP Statistics, US Energy Information Administration (US EIA)) and governmental sources. Geopolitical situation that determines the national energy market is analysed. Then student’s evaluation of the energy market in question is carried out. The student presents main findings and results of their study. After the presentation the student answers questions asked by the lecturer and other students.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 135 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 43 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Mark in classes (C ) and mark in exam (E) are calculated as follows: the percentage of obtained points is converted to the mark in accordance with the approved AGH Regulations.

The final mark (OK) is calculated as a weighted average of the following marks:
OK = 0,6·w·E + 0,4·w·C
w = 1 for the 1st term, w = 0,9 for the 2nd term, w = 0,8 for the 3rd term

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dahl C., 2004. International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies, and Profits. Penn Well Corporation Oklahoma 2004.
2. Belyaev L. S. 2011. Electricity Market Reforms – Economics and Policy Challenges. Springer.
3. Bhattacharyya, S.C., 2011. Energy economics. Concepts, issues, markets and governance. Springer.
4. Blumsack S., Perekhodtsev D., Lave L. B., 2002. Market Power in Deregulated Wholesale Electricity Markets: Issues in Measurement and the Cost of Mitigation. The Electricity Journal, Volume 15, Issue 9, November 2002, Pages 11-24.
5. Evans, J., Hunt, L.C. red., 2009. International handbook on the economics of energy, Edward Elgar.
6. Kamiński J., 2011. Market power in a coal-based power generation sector: the case of Poland. Energy, Volume 36, Issue 11, November 2011, Pages 6634-6644.
7. Kamiński J. 2012. The development of market power in the Polish power generation sector: A 10-year perspective. Energy Policy, Volume 42, March 2012, Pages 136-147.
8. COM/2010/84: Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Report on progress in creating the internal gas and electricity market, SEC251, Brussels.
9. SEC251: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Technical Annex to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Report on progress in creating the internal gas and electricity market. Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Report on progress in creating the internal gas and electricity market COM84 final.
10. Dietl M., Makowski K., 2010. Monopolizacja, demonopolizacja, niepewność. Biblioteka Regulatora (in Polish). URE. Warszawa 2010.
11. Energy Policy, international journal, available at sciencedirect.com
12. Energy, international journal, available at sciencedirect.com
13. Applied Energy, international journal, available at sciencedirect.com

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak