Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
New chemical contaminants
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-108-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Styszko Katarzyna (styszko@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Styszko Katarzyna (styszko@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has expertise in the classification of emerging contaminants, their occurrence in the environment and impact on living organisms TC2A_W12, TC2A_W01 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student has the knowledge of fate of emerging contaminants in the environment. TC2A_W12 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student can: - To prepare samples with use SPE (solid Phase Extraction), - To choose conditions of method of separation mixture of selected compounds, - To perform chromatographic analysis, - To read with understanding chemical Texas, to use analytical chemistry terminology. TC2A_U01, TC2A_U04, TC2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student is able to assess qualitative and quantitative results. TC2A_U07, TC2A_U08, TC2A_U09 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student is able to use laboratory equipment, to perform basic laboratory and analytical tasks with calculations. TC2A_U23, TC2A_U09, TC2A_U22, TC2A_U15 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to work constructively in a team and solve problems accounting / laboratory. TC2A_K04, TC2A_K02, TC2A_K03, TC2A_K06, TC2A_K01 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has expertise in the classification of emerging contaminants, their occurrence in the environment and impact on living organisms + - - - - - - - - - -
M_W002 Student has the knowledge of fate of emerging contaminants in the environment. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can: - To prepare samples with use SPE (solid Phase Extraction), - To choose conditions of method of separation mixture of selected compounds, - To perform chromatographic analysis, - To read with understanding chemical Texas, to use analytical chemistry terminology. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to assess qualitative and quantitative results. + - + - - - - - - - -
M_U003 Student is able to use laboratory equipment, to perform basic laboratory and analytical tasks with calculations. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to work constructively in a team and solve problems accounting / laboratory. - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
New Chemical Pollutants

Classification of priority and emerging contaminants. Industrial compounds and byproducts, chlorinated pesticides, PAHs and heavy metals. Analysis of particulate matter from transport and power plants.
Sources and fate of priority and emerging contaminants in the environment.
Impact of contaminants on living organisms and health.
Analytical techniques: GC/MS, HPLC/UV-Vis, Mercury Analytics

Ćwiczenia laboratoryjne:
New chemical pollutants – laboratory exercises

Conditions of chromatography – liquid and gas chromatography, preparation of samples, solid phase extraction SPE, analysis of chromatograms, mass spectrograms of selected organic compounds, quantitative and qualitative analysis. Analysis of mercury in coal fly ash and in particulate matter. Analysis of PAHs in particulate matter.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Evaluation of laboratory exercises (L) and the completion of lectures (Z) are calculated as follows: the percentage of points obtained is converted to an assessment in accordance with the Regulations Studies University.
Final rating (OK) is calculated as a weighted average of these ratings:
OK = 0,3·w·Z + 0,7·w·L

w = 1 for I term, w = 0,9 for II term, w = 0,8 for III term

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge in analitycal methods

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zygfryd Witkiewicz „Podstawy chromatografii” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000
2. Walenty Szczepaniak „Metody instrumentalne w analizie chemicznej” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996
3. Zygfryd Witkiewicz “Chromatografia gazowa” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009
4. Praca zbiorowa pod redakcją Jacka Namieśnika i Zygmunta Jamrógiewicza „Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998
5. Peter O’Neill „ Chemia Środowiska ” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
6. Pod redakcją Zygfryda Witkiewicza i Jacka Heptera „Słownik Chromatografii i Elektroforezy”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
7. Z.Witkiewicz, J.Hepter, Chromatografia gazowa, WNT Warszawa 2001,
8. P. Suder, J. Silberring, Spektrometria mas, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006,
9. Popek Emma, Sampling and Analysis of Environmental Chemical Pollutants, Academic Press, Elsevier, USA, 2003, ang.
10. Johnstone Robert, Rose Malcolm, Spektrometria mas, PWN, Warszawa, 2001, pol.
11. K. Bester Personal Care Compounds in the Environment, Wiley-VCH, Weinheim 2007, ang.
12. Pod redakcją J.Namieśnik, P.Szefer, Analytical measurements in aquatic environments, CRC Press, Boca Raton, 2010, ang.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak