Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologies modelling
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-201-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has extensive and deepened knowledge of the mathematical methods used to describe chemical processes and to solve problems in technological practice TC2A_W02 Odpowiedź ustna
M_W002 Student has advanced knowledge in the field of the implementation of typical technological processes, principles of their design and evaluation of technical and economic factor TC2A_W04 Odpowiedź ustna,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności
M_U001 Student is able to process information from the scientific literature databases and using it creates his/her own computational and mathematical models of analyzed processed TC2A_U01 Projekt,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student can describe analytically and numerically physical and chemical aspects in chemical technology TC2A_U10 Projekt,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the need for additional training and improvement his/her professional and personal competence TC2A_K01 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has extensive and deepened knowledge of the mathematical methods used to describe chemical processes and to solve problems in technological practice + - + - - - - - - - -
M_W002 Student has advanced knowledge in the field of the implementation of typical technological processes, principles of their design and evaluation of technical and economic factor + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to process information from the scientific literature databases and using it creates his/her own computational and mathematical models of analyzed processed - - + + - - - - - - -
M_U002 Student can describe analytically and numerically physical and chemical aspects in chemical technology - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understands the need for additional training and improvement his/her professional and personal competence - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Elemental operation and technological process. Computer aided calculation – methods. Iteration and approximation. Optimization and simulation. Methodology of model choice. Methods of model evaluation. Study of the case: model assumption, construction and evaluation. Data-expert system. Flowcharting and Flowsheeting. Data acquisition. Methods of process control.

Ćwiczenia laboratoryjne:

Elemental operation description in classical sheeting program (MS Excel, Origine, etc.). Flowchart diagram of the process. Chosen method of calculation programming (iteration, approximation etc.). Use of the flowsheeting program.

Ćwiczenia projektowe:

Programming of chosen technological process.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final note = 60% estimation of project + 20% grade for laboratory activity + 20% oral examination

Wymagania wstępne i dodatkowe:

knowledge on programing in C or MATLAB, exceptionally use of calculation sheets

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Westerberg A. W., Hutchinson H. P., Motard R. L., and Winter P., (1979), “Process Flowsheeting”, Cambridge Universities Press
Rhodes C.L., “The Process Simulation Revolution: Thermophysical Property Needs and Concerns”, J.Chem.Eng.Data, 41, 947-950, 1996
Veverka V. V., and Madron, F. (1997), “Material and Energy balancing in the Process Industries”, Elsevier
Gani R., Pistikopoulos E.N., “Property Modelling and Simulation for Product and Process Design″, Fluid Phase Equilib., 194-197, 43-59, 2002
Babu, B. V.(2004), „Process Plant Simulation" , Oxford Universities Press
McCabe, W., Smith, J. and Harriott, P. (2004). Unit Operations of Chemical Engineering (7th Edition ed.). McGraw Hill.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak