Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Introduction to systems modelling
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-202-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to describe modelling methods applied for the fuels and energy systems and can relate them to specific problems. TC2A_W07, TC2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie ćwiczeń,
Egzamin
M_W002 Student is able to describe the typical structure of the model and can identify the main elements with their relations that occur in real fuel and energy systems. TC2A_W07, TC2A_W17 Projekt,
Wykonanie projektu,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student is able to define relevant elements of the systems, their relations and note them in the mathematical formulas TC2A_U21, TC2A_U12, TC2A_U01 Egzamin,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to indicate the relations between energy - economy - environment in the fuels and energy systems. The project performed in a group helps to identify rules and reality of group working and enhances students’ creativity. TC2A_K04, TC2A_K01 Projekt,
Sprawozdanie,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to describe modelling methods applied for the fuels and energy systems and can relate them to specific problems. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student is able to describe the typical structure of the model and can identify the main elements with their relations that occur in real fuel and energy systems. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to define relevant elements of the systems, their relations and note them in the mathematical formulas + + - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to indicate the relations between energy - economy - environment in the fuels and energy systems. The project performed in a group helps to identify rules and reality of group working and enhances students’ creativity. + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Introductory lecture

  Introduction to the subject, organisation of lectures and other classes.
  Description of the importance of modelling of fuels and energy systems.

 2. System – notion and definitions. Systems research.

  Discussions of the system’s definition. Examples of fuels and energy systems. Hierarchy of systems and subsystems.

  Stages and scope of systems research procedure.

 3. Models and modelling. Elements of systems and their relations.

  Notion and definition of models. Process of modelling.
  Typical elements of fuels and energy systems. Diversification, representation and relations in the model. Relevant and typical equations of fuels and energy systems.

 4. Modelling methods.

  Methods of modelling for fuels and energy systems: econometrics, mathematical programming, simulation.
  Theory, algorithms and areas of application.

 5. Formation of scenarions ad analysis of model's results.

  Rules for the scenario formation. Presentation and analysis of models’ results. Decomposition method.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. Reresentaion of systems

  Diversification of systems’ elements and relations. Forming and net of elements and relations.

 2. Formation of models

  Building models to solve simple problems.

 3. GAMS modelling software

  Learning to program models with the GAMS software.

Ćwiczenia projektowe:
Use of systems research to solve a problem

Students will apply the system research to solve a given problem. They will work in groups starting from brainstorming on the statement of the decision problem. Subsequently, they will identify the system and its boundaries and propose their own ideas on how to represent the system under investigation in the form of mathematical model. Each student will present pros and cons of his/her idea and afterwards the team with the help of the lecturer will choose the best option. This task will help students to identify the rules and reality of group working. The team will build and solve the model. Finally, the students will provide their recommendation for the decision.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 132 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Udział w wykładach 30 godz
Udział w zajęciach praktycznych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade evaluation of laboratory exercises (L) and evaluation of the seminar note (S) is calculated as follows: percent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH. Final grade is a weighted average of exam – 0.6 classes 0.2 and project 0.2

Wymagania wstępne i dodatkowe:

No special requirements

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Text Books on:
econometrics,
operational research,
mathematical programming,
systems dynamics
Labys W. C., Modeling Mineral and Energy Markets, Kluwer Academic Publishers, Boston. 1999
Thompson G.L, Thore S, Computational economics, SC Press 1992
Systems modeling for energy policy, 1997, Ed. Bunn D.W., Larsen E.R., John Wiley and Sons

McCarl B.A., Spreen T.H., 1997, Applied mathematical programming using algebraic methods, http://agecon2.tamu.edu/people/faculty/mccarl-bruce/mccspr/thebook.pdf ,

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak