Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Catalytic fuels technologies
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-203-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. Grzybek Teresa (grzybek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student can define basic laws in the field of catalysis, can explain how the catalysts operate TC2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Kolokwium
M_W002 Student can discuss catalysts related to processing fuels and energy sector TC2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from scientific literature databases, and other properly chosen sources, also in English TC2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
M_U002 Student is able to prepare and present an oral presentation in English on issues related to catalysis, especially in connection with fuel and energy sector TC2A_U05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team TC2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student can define basic laws in the field of catalysis, can explain how the catalysts operate + - - - - + - - - - -
M_W002 Student can discuss catalysts related to processing fuels and energy sector + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to acquire, critically evaluate and creatively process information from scientific literature databases, and other properly chosen sources, also in English - - - - - + - - - - -
M_U002 Student is able to prepare and present an oral presentation in English on issues related to catalysis, especially in connection with fuel and energy sector - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student can demonstrate her/his ability to take resposibility and collaborate with others when working in a team - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Introduction to the course. The content of the course and requirements for completion of the course
2. The role of catalytic processes in fuel and energy sector
3. Fundamental definitions. Catalysts- activity, selectivity, stability; the role of active components, support and promoters.
4. Catalysts in energy and fuel sector: DeNOx for stationary sources, TWC catalyst, hydrodesulphurization, catalytic reforming, hydrocracking.
The lectures are illustrated with industrially relevant case studies: e.g. what are the differences in the structure of HDS catalyst for light and heavy oil fractions, which catalysts are used in industry for DeNOx processes, etc.
During lectures problems are presented to the students – the students discuss the possible solutions in the current or the following lecture.

Zajęcia seminaryjne:

Presentations on subjects discussed during lectures – selected processes described and discussed in more detail. A group of students prepare a presentation – before presentation a discussion in a group is carried out, concerning material for presentation (brainstorming). Each student in a group is responsible for a part of presentation. Presentation is followed by a general discussion of all students.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade from a written test (T) and presentation during the seminar (S) is calculated as follows: procent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH
Final grade (OK) is calculated as weighted average of test (T) and presentation during seminar (S):
OK = 0.5*w*T + 0.5*w *S + AC
W = 1 for first evaluation deadline, w =0.9 for 1st retake , w=0.8 for 2nd retake.
For activity during lectures and seminars student may get AC (points for activity). AC = 0 – 0.5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic knowledge in chemistry and physical chemistry

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. J.T.Richardson, Principles of catalysts development, New York, London, Plenum Press, 1992
2. R.M.Heck, Catalytic air pollution control: commercial technology, John Wiley and Sons, Inc. 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak