Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biotechnology
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-204-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Jodłowski Grzegorz (jodlowsk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has basic knowledge in biotechnology TC2A_W05 Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_W002 Student is familiar with biotechnology use for technological processes and renewable fuels production, processing and application TC2A_W09 Odpowiedź ustna,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare oral presentation on issues related to biotechnology use in industry, especially in energy sector TC2A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understand the need of self-development to improve competence in biotechnology TC2A_K01 Odpowiedź ustna
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has basic knowledge in biotechnology + - - - - + - - - - -
M_W002 Student is familiar with biotechnology use for technological processes and renewable fuels production, processing and application + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to prepare oral presentation on issues related to biotechnology use in industry, especially in energy sector - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student understand the need of self-development to improve competence in biotechnology + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Introduction to biotechnology; historical background, applications, biotechnology in power
production and environmental protection. The methods of development of a biotechnology
process: modernization, innovation, investigation, implementation, and optimization. Screening
and improvement of bioprocess. Metabolism and metabolites. Industrial microorganisms. The
terms of bioprocess: carrying; bioreactors, strains of microorganisms and raw material choice.
Biocatalysis and enzymes. Septic safety. Selected bioprocesses in energy sector.

Zajęcia seminaryjne:

Fundamentals of biotechnology. The preparation of biomaterials (half-products): alcohols,
polymers etc., energy media production (e.g. methane, methanol). Biomaterials conversion for
energy production (e.g. MTBE, bioethanol, alga-fuel and biomass-hydrogen systems).
Biotechnology in environmental protection: wastewater treatment; bio-filters, active sludge,
wastes bio-utilization. Biosynthesis. Basics of bio-catalysis. Biogas production issues. GMO issues.
Bio-indicators.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% grade of oral examination + 50% grade for presentation

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Khan „Basic Concepts of Biotechnology”, Ukaz Publications 2006
C. Ratledge „Basic Biotechnology”, Cambridge University Press 2006
D. M. Mousdale „Biofuels Biotechnology Chemistry and Sustainable Development”, CRC Press
Inc. 2008
G. Najafpour „Biochemical Engineering & Biotechnology”, Elsevier Science Publishers 2006
http://www.iea.org/publications/free_all.asp
http://www.iea.org/publications/free_all_papers.asp

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak