Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Energy and environment
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-205-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows the modes in which fuels and energy sectors affect environment as well as knows methods of regulation of these impacts. The student knows instruments of environment management and areas of their application. The studenst understands the notion of external costs and methods of their estimation. TC2A_W07, TC2A_W17, TC2A_W14 Kolokwium
M_W002 The student knows how to select appropriate actions for the reduction of adverse environmental impact, knows both technical, economic and financial types of instruments. TC2A_U16, TC2A_U20, TC2A_U12, TC2A_U19 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 The student is able to select instruments for the reduction of adverse impact on the environment: technical, economic and financial. TC2A_U16, TC2A_U24, TC2A_U20, TC2A_U12, TC2A_U19 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K002 The student understands relevance of the fuels and energy sectors for the environment and realises necessity of the reduction of adverse impact on the environment. TC2A_K07, TC2A_K02
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows the modes in which fuels and energy sectors affect environment as well as knows methods of regulation of these impacts. The student knows instruments of environment management and areas of their application. The studenst understands the notion of external costs and methods of their estimation. + - - - - - - - - - -
M_W002 The student knows how to select appropriate actions for the reduction of adverse environmental impact, knows both technical, economic and financial types of instruments. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to select instruments for the reduction of adverse impact on the environment: technical, economic and financial. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K002 The student understands relevance of the fuels and energy sectors for the environment and realises necessity of the reduction of adverse impact on the environment. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wykład wprowadzający

  Introduction to the lectures: basic notions, relations between energy – environment – economy and social conciousness.
  Sustainable development.

 2. Wpływ użytkowania paliw i energetyki na środowisko

  Relations of policies: economic, environmental and energy. Modes of impact of fuels and energy users on the environment. Emissions and their influence on the elements of the environment.

 3. Polityka ekologiczna

  Scope and characteristics of the environmental policy. Optimal policy and environmental strategies. Uncertainty in the environmental policy..

 4. Zarządzanie środowiskiem

  Direct and indirect instruments of environmental management.
  Emissions limits and environment quality standards.
  Indirect – economic instruments: emission and product charges.
  Market instruments: deposits, subsidies.
  Emissions trading systems.
  Voluntary actions.
  Efficiency, pros and cons for the environment management instruments.

 5. Koszty zewnetrzne

  External costs: notion, methods of estimation and calculation models.

Zajęcia seminaryjne:
Methods of the assesment of the energy sectors impact on environemnt

Methods of estimation:
- emissions level of energy instillations,
- concentrations and depositions from point sources,
- external costs of energy technologies.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Weighted average of test (0.6) and seminar (0.4).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., Energetyka a ochrona środowiska, WNT, 1993
Folmer H., Gabel L., Opschoor H., Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych, wyd. Krupski i S-ka, Warszawa, 1996
Lipiński A. Prawne podstawy ochrony środowiska, Wyd. Zakamycze, 2002
Pearce D., Turner R., Economics of natural resources and the environment, Simon & Schuster, 1990

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak