Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prospects of the fuels and energy economy
Tok studiów:
2013/2014
Kod:
STC-2-206-SF-s
Wydział:
Energetyki i Paliw
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Sustainable Fuels Economy
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Suwała Wojciech (suwalaw@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student is able to describe the basic rules, determinants and limits of the fuels and energy systems development TC2A_W07, TC2A_W17, TC2A_W09, TC2A_W11, TC2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 The student is able to outline the future of fuel and energy systems at different levels and directions of development TC2A_W07, TC2A_W17, TC2A_W09, TC2A_W10 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Students is able to analyze various aspects of fuels and energy systems development and prepare paper and presentation on specific aspects of the future energy systems TC2A_U06, TC2A_U05, TC2A_U01, TC2A_U02, TC2A_U03 Referat,
Udział w dyskusji,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to explain what is the role of the fuels and energy systems in the development of regional and global economy, TC2A_K04, TC2A_K02, TC2A_K07, TC2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Inne
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
E-learning
Wiedza
M_W001 Student is able to describe the basic rules, determinants and limits of the fuels and energy systems development + - - - - - - - - - -
M_W002 The student is able to outline the future of fuel and energy systems at different levels and directions of development + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Students is able to analyze various aspects of fuels and energy systems development and prepare paper and presentation on specific aspects of the future energy systems - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to explain what is the role of the fuels and energy systems in the development of regional and global economy, + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Intrductory lecture

  Introduction, organisation of lectures and classes.

  Role of the fuels and enrgy systems in the local and global economy.

 2. Long term fuels and energy systems development.

  Determinants, factors and limits of the long term energy systems development.
  Energy technologies development, learning processes.

  Methods used for development analyses.

 3. Prospects of the fuels and enrgy economy

  Analysis of various reports on the development of the fuels and energy systems at various levels.

Zajęcia seminaryjne:
Prospects of energy – anayses aof various aspects

Students will be asked to propose subjects of they work related to the prospects of fuels and energy economy, based on their knowledge and real life experiences. The subjects should address the main challenges e.g. fossil fuels depletion, energy security, energy affordability, technologies development, climate change, external costs, etc. Students can address those challenges from different angles e.g. technology, policy, etc. Students will present their ideas to the peers to get their feedback. Subsequently, students based on review of reports and literature will prepare the paper and presentation showing the cutting-edge solutions for those challenges.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

The grade evaluation of and evaluation of the seminar note (S) is calculated as follows: percent of points obtained is recalculated to grade according to rules of studies at AGH.
Final mark is a weighted average of the test (0.5) and seminar marks (0.5)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Various reports on energy future:
European Commission,
Department of Energy,
International Energy Agency

Reports of commercial companies:
BP, Shell

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak